חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום
  A Laboratory in Numerical Simulation of Flow & Heat Transfer  
0542-4391-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1400-1600406 ולפסון הנדסהשיעור פרופ רוזנפלד משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שעות:                2 ש', 3 מ'
משקל:               3.5
דרישות קדם:  מכניקת הזורמים (1), מעבר חום.
המעבדה תבוסס על תוכנה מסחרית, כדוגמת FIDAP.
עיבוד מקדים: בניית מודל נומרי של בעיות הנדסיות, בניית מערכת קואורדינטות, ניתוח טיב מערכת הקואורדינטות, הגדרה אינטראקטיבית של הבעיה.
ביצוע סימולציות: בחירת פרמטרים נומריים, תנאי יציבות, כלים לבקרה על מהלך הפתרון.
דוגמאות: זרימה בתעלה, זרימה סביב גופים עם זרימה מנותקת ועם השלת מערבולות, זרימה סביב פרופילים אווירודינמיים, זרימות תלויות בזמן וזרימה עם גבולות נעים.
ניתוח תוצאות: בדיקת התכנסות, הערכת הפתרון, אימות הפתרון, ויזואליזציה של התוצאות, הצגת תוצאות.
פרוייקט סיום.
על מנת להקנות את הרקע התאורטי הדרוש לביצוע סימולציות בעזרת מחשב, תינתן השלמה בנושאים הבאים: בניית מודלים נומריים של משוואות נוויה-סטוקס. שיטות דיסקרטיזציה. סוגי מערכות קואורדינטות. פתרון מספרי של מערכות משוואות אלגבריות לא-לינאריות. יציבות והתכנסות של שיטות איטרטיביות. שיטות אימות של תוצאות נומריות. שיטות לניתוח גרפי של תוצאות.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Fluid Mechanics (1), Heat Transfer
The lab will use commercial software packages such as FIDAP.
Pre-processing: generation of body-fitted coordinates, grid quality control. Construction of numerical model of engineering problems, interactive definition of the problem. Simulations: selection of numerical parameters, stability conditions, tools for monitoring the solution process. Test cases: flow in a channel, flow over bluff bodies including vortex-shedding, flow over aerodynamic airfoils, time-dependent flows and flows with moving boundaries. Post-processing: convergence test, validation and evaluation of the solution, visualization of the results, presentation of the results. Final project.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת