חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא להנדסת סביבה
  Introduction to Environmental Engineering                                                            
0542-4125
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1800008לימודי הנדסה - כיתותשיעור ות פרופ ממן שטינדל הדס
סמ'  א'1800-2000008לימודי הנדסה - כיתותשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:  4
משקל: 3.5
הקורס מבוא להנדסת סביבה נועד ללמד את מושגי היסוד בהנדסה סביבתית העוסקים במים, שפכים, אוויר, זיהום קרקע, סילוק פסולת מוצקה, ולהציג מקרי-מחקר כגון: שיקום קרקעות ומי תהום. כמו-כן, יידונו בקצרה תחומים נוספים כגון אקולוגיה, טוקסיקולוגיה, כלכלה סביבתית, פליטת חומרים רעילים ונושאים סביבתיים הנמצאים "בחדשות". מטרת הקורס היא לשלב עקרונות וכלים מדעיים והנדסיים וליישמם  לשיפור איכות הסביבה ובה בעת לפתח מודעות סביבתית בדגש על ההשפעות של פעילות אנושית וטכנולוגית על הסביבה. בקורס זה נלמד היבטים שונים של הנדסת הסביבה כולל מושגים וכלים מדעיים והנדסיים. כלים אלה ישמשו  לניתוח כמותי של נתונים סביבתיים כגון ריכוזי מזהמים, ותכנון מערכות שונות לטיפול במפגעים סביבתיים כמו שפכים זיהום אוויר וכדומה.
Course description
Introduction to Environmental Engineering is intended to teach the fundamental concepts in environmental engineering dealing with water, wastewater, air, land pollution, solid waste disposal; to present case-studies such as soil and groundwater remediation; and briefly discuss other areas such as ecology, toxicology, environmental economics, toxic chemical releases, and environmental topics that are regularly "in the news". This course aims at integrating scientific and engineering principles applied to improve the environment, to develop environmental awareness with emphasis on the effects of human activities and technological advances on the environment. In this course we will study various aspects of environmental engineering including basic scientific and engineering concepts by applying quantitative engineering tools to analyze and interpret data for design of treatment systems.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת