חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה
  Separation Processes in Environmental Engineering  
0542-4121-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1600-1800118 ולפסון הנדסהשיעור ות פרופ אולמן עמוס
סמ'  ב'1600-1800118 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מעבר חום, מכניקת הזורמים (1).
מבוא: סקירה, סיווג ושיקולים בבחירת שיטת הפרדה. יסודות הדיפוזיה ומעבר מסה, מאזני מסה ובניית "עקומת פעולה", הפרדה בשלבים: שלב אידיאלי, יעילות שלב, קביעת מספר שלבים. מערכות גז-נוזל (ספיגה וכיחוש)- מסיסות גזים בנוזל, ספיגה בשלבים, ספיגה במגע רציף, שיטת יחידות (NTU), עקרונות תיכון מתקנים. מערכות נוזל-נוזל (מיצוי)- עקרונות ומושגי יסוד. שיווי משקל במערכת נוזלים, מיצוי בשלבים ובמגע רציף, מתקני מיצוי שונים. מערכות מוצק-פלואיד (ספיחה והחלפת יונים)- ספיחה פיזיקאלית וכימית, שיווי משקל, מאזני אנרגיה. ספיחה בשלבים ובמגע רציף, ספיחה במצע . מחליפי יונים: עקרונות ושימושים, שיווי משקל, קצבי החלפת יונים.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Heat Transfer, Fluid mechanics (1)
Introduction: Classification of separation processes, choice of separation method. The principles of diffusion and mass transfer; mass balance and “operation lines”; stage-type separation: ideal stage, stage efficiency, determining the required number of stages. Gas-Liquid Operations (absorption and stripping): solubility of gases in liquids; stage-type absorption; continuous operation (transfer units - NTU); absorption with chemical reaction, equipment design principles. Liquid-Liquid Operations (Extraction): liquid equilibria; stage-type extractors; continuous extractors, principles of extractors design. Solid-Fluid Operations (Adsorption and Ion Exchange): physical and chemical adsorption; adsorption isotherms; stage-type and continuous adsorption; fixed-bed adsorption. Ion Exchangers: principles and applications; equilibria; rate of ion exchange.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת