חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לבקרה
  intriduction to control  
0542-3243-05
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1600-2000202 הנדסה כתות חמעבדה ד"ר לינזון יואב
ש"ס:  0.5

סילבוס מקוצר
שעות: 4.5
משקל: 4
 
דרישות קדם: מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים
 
מידול מערכות מכניות ואחרות בהיבט של בקרה, לינאריזציה – משתני סטייה, דיאגרמת בלוקים, חוג סגור, יציבות פנימית, בקר PID, שגיאת מצב מתמיד, root-locus, תגובת תדר,קריטריון נייקויסט, דיאגרמת בודה ונייקויסט, תהליכים עם זמן מת, כיוונון בקרים בעזרת תהליך זיגלר-ניקולס, עודף הגבר ועודף פאזה, קריטריוני ביצועם בתדר ובזמן והקשר ביניהן, בקר רשת קידום-פיגור, בקרה במרחב המצב: ממקם קטבים, LQG, חוג סגור עם בקר דיגיטלי, דגימה, תדירות נייקויסטZOH, , בקרה בדידה של תהליך רציף, יציבות מע' דיסקרטית, בקרים דיסקרטיים.
 
 
Course description
 Credit points: 4
Prerequisites: Introduction to Electrical Circuits, Systems and Signals 
Modelling of mechanical and other type of systems for control purposes, linearization - difference variables, block diagrams, closed loop, internal stability, PID controller, steady state error, root locus, frequency response, Nyquist criterion for stability, bode and Nyquist diagrams, Phase Margin and Gain Margin, Performance criterions in time and frequency domains and the relation between them, Lead and Lag controllers, Control in state space: pole placement, LQG, digital control, sampling, Nyquist frequency, ZOH, digital control of a continuous process, stability of discrete system, discrete controllers.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
0542-3243-05 מבוא לבקרה
intriduction to control
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר לינזון יואב

סילבוס מפורט/דף מידע
1. ניסוי ראשון: מנוע מצביע - זיהוי פונקציות תמסורות של מנועים ( בניית מודל פשוט), בניית חוגי בקרה סביב מנועים לדרישות אלה כגון רוחב סרט ועודפי הגבר ופאזה, בחינת השפעת רוחב סרט ועודף הגבר ופאזה לתגובת החוג הסגור לאות כניסה של מסלול תנועה (מדרגה, שיפוע), השפעת חיכוכים קולומביים
 
2. ניסוי שני: מערכת לבקרת טמפרטורה - בקרה עם השהייה וסדר גבוה, הדגמת את בקר PID ואת היכולות שלו, מציאת פונקצית תמסורת על ידי מדידת תגובת המערכת לפונקצית מדרגה.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת