חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אנליזת אלמנטים סופיים 1
  Finite Element Analysis 1  
0540-6408-01
הנדסה
סמ'  ב'1500-1800120 ולפסון הנדסהשיעור פרופ הררי יצחק
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:   3
דרישות קדם:       0542.4223 מבוא לאלמנטים סופיים
בעיות גבול לינאריות סטטיות, שיטות בסיסיות של אלמנטים סופיים, בתכונותיהן של משפחות אלמנטים סטנדרטיים; ישום תאורית האלמנטים הסופיים, בתכנית מחשב; התיאוריה המתמטית של האלמנטים הסופיים; יציבות, עיקביות, התכנסות ודיוק, יישום לבעיות מעבר חום, תנודות וגלים אלסטיים.
Course description
Credit Points: 3
Prerequisites: Introduction to Finite Elements-0542.4223
Topics: Linear, static boundary-value problems, basic methods of finite
elements, standard element families, computer implementation of finite
element theory, mathematical theory of finite elements, stability,
consistency, convergence and accuracy, application to heat conduction,
vibrations and elastic waves.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת