חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה מתקדמת למיקרוגלים
  Advanced Laboratory for Microwaves  
0512-4890-02
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב' מעבדה
סמ'  ב'1600-1900 מעבדה פרופ גרבי אליהו
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               1.5
דרישות קדם :      מבוא למיקרוגלים
א.   הכרת מכשור מיקרוגלים ושיטות: גלאים ומדידת הספק, תאום עכבות, קו מחורץ, נתחי רשת, מדידת פרמטרי S, נתח תדר, מטווח אנטנות, מערכי מדידה ממוחשבים, מדידות בגלים מילימטריים.
ב. מדידת תופעות מיקרוגלים: גלים עומדים, אופני התפשטות בגלבו שונים, תופעות של התפשטות גלים בריק, בחומר דיאלקטרי ובפריט.
ג.     רכיבי מיקרוגל פסיביים: מצמדים, יתדות, T קסם, מבנים מחזוריים, מסננים ומהודים, רכיבים פריטיים, רשתות מיקרוסטריפ, אנטנות.
ד.    מכלולי מיקרוגלים: מגברי מצב-מוצק ושפופרות, אפנון וגילוי FM, גילוי דופלר, עקיבת מונופולס.
Course description
Credit Points: 1.5
Prerequisites: Introduction to Microwaves
1.         Getting familiar with microwave equipment and methods: Detectors and power measurements, Impedance matching, Slotted line, Network analyzers, S-parameters measurements, Frequency analyzer, Antenna shutting-range.
2.         Microwave phenomena measurements: Standing-wave pattern, Wave propagation in a rectangular waveguide, Wave propagation phenomena in vacuum, dielectric materials and ferrite.
3.         Passive microwave components: Couplers, Stubs, Magic-T, Periodic structures, Filters and resonators, Components occupying ferrite, Microstrip networks, Antennas.
4.         Microwave setups: Solid state amplifiers, Electronic tubes, FM modulation and demodulation, Doppler tracking, Monopulse tracking.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת