חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הנדסת מיקרוגלים
  Microwave Engineering  
0512-4800
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
קבוצה 01
סמ'  ב'1600-1800207 הנדסה כתות חשיעור ות פרופ גרבי אליהו
סמ'  ב'1600-1800207 הנדסה כתות חשיעור ות
שושני יואב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:     תמסורת גלים ומערכות מפולגות
מבוא למערכות מבוססות מיקרוגל ורכיבי מיקרוגל. רעש במערכות מיקרוגל.  תורת הרשת למיקרוגלים, משפט ההדדיות, מטריצות אימפדנס, פיזור והעברה. ניתוח וסיווג מובילי גלים. גלבו מלבני: אופני TE ו- TM, דיספרסיה, הפסדים. גלבו גלילי ואופנים גבוהים בקו קואקסיאלי. תורת הרשת לגלבו.  ניתוח אי רציפויות בגלבו. ערור גלבו. מהודים וצימוד למהודים. תורת ההפרעות למהודים. מנחי גלים מישוריים. קוי מיקרוסטריפ.
Course description
Credit points: 3.5
 
 
Prerequisite: Wave Transmission and Distributed Systems - 0512.3526
 
Introduction to microwave components and systems. Noise in microwave systems. Microwave network analysis: reciprocity theorem, impedance, admittance and scattering matrices. Analysis and classification of waveguides. Rectangular waveguide: TE and TM modes, dispersion, and losses. Circular waveguide and high order modes in coaxial cable. Microwave network analysis for waveguides. Analysis of discontinuities in waveguides. Excitation of waveguides. Resonators and perturbation theory. Coupling to resonators. Planar waveguides, stripline, and microstrip.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת