חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה מתקדמת במבנה המחשב
  Advanced Computer Structure Lab  
0512-4492-08
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'0900-1200204 הנדסה כתות חמעבדה פרופ אבן גיא
מר מרקוב מרקו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

משקל: 2
דרישות קדם: מבנה המחשב
שימוש בכלי תוכנה לתכנון חומרה: עריכת מעגלים ספרתיים, סימולציה לוגית.
עיצוב חומרה: סינתזה, מיקום וחיווט.
שימוש ברכיבי חומרה ניתנים לתכנות (FPGA), זיכרון וממשק למחשב לפיתוח חומרה ותיקון שגיאות.
תכנון ומימוש מעבד RISC (לרבות מסלולי נתונים ובקרה).
כתיבת תוכנה בשפת סף (assembly) שתפעל על המעבד.

ציון המעבדה מבוסס על דו"חות מכינים, דו"חות מסכמים ושני בחנים.

לפרטים: www.eng.tau.ac.il/~marko

Course description

Credit Points: 2

Prerequisites: Computer Organization

Software tools for hardware design: schematic and hardware description language (VHDL), logical simulation.

Design implementation: synthesis, place and route.

Hardware implementation and debugging by a development platform which contains a field programmable hardware (FPGA),

memory and an interface to a personal computer.

Design, implementation and debugging of a simple RISC processor (including data and control paths).

Writing and executing an assembly program on the CPU design.

 

The Lab's grade is based on preliminary reports, post lab assignments and two short quizzes.

 

For more details visit www.eng.tau.ac.il/~marko

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת