חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעגלי תקשורת
  Communication Circuits                                                                               
0512-4164-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1400-1600008לימודי הנדסה - כיתותשיעור ות מר הרן אביעד
סמ'  א'1600-1800103הנדסת תוכנהשיעור ות
ד"ר עמרני עופר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים, מערכות תקשורת, תמסורת גלים
מבוא לתכנון מערכת תקשורת –  רעש Noise Figure, זוגיים רועשים, אימפדס מקור למינימום רעש. שרשור התקנים. מעגלים פסיביים; לינאריות - נק. דחיסה dB 1 , IP3, שרשור של התקנים לא לינאריים; אפיון מרכיבים: מיקסרים, מפצלי הספק, מתנדים, רעש פאזה, כבלים; ניתוח שרשרות קליטה.
מבוא למעגלים - מעגלי תאום אימפדנסים – מעגלי תאום פסיביים RLC ; טרנסיסטור - מודלי לתדר גבוה, מודל רעש ל -MOSFET  ול- BJT.
תכנון מרכיבים - מגברים LNA, Tuned Amp; מיקסרים – מיקסרים אקטיביים; מתנדים – תנאי תנודה, תכנון לא לינארי, חישוב רעש פאזה, ארכיטקטורות שונות; מגברי הספק
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisite: Analog Electronic Circuits; Communication systems; Wave Transmission and Lines.
 
Introduction and General Considerations
 
Description of the basic components used to build the communication circuits; principal considerations; principal considerations in planning the transmitter, receiver; the problem of interference and the heterodyne receiver structure,
 
Basic Concepts in RF communications
Linearity - harmonics and inter-modulation; Effects of non-linearity on the signal being picked up; quantifying the phenomenon-1dB compression point and IP3; cascading of nonlinear stages,
Noise - Noise types and the modeling of a noisy circuit as an equivalent two-port noiseless circuit with external noise sources; definition of Noise Figure of a single stage and the derivation of the noise figure Ferris formula for multiple cascaded stages; noise figure of passive circuits,
Receiver sensitivity and dynamic range,
Characterization of basic elements –Mixers; power combiners/splitters; oscillators; phase noise; cables,
 
Design and analysis of a full reception chain
Definition and planning of all major parameters of a receiver based on given performance requirements,
 
Introduction to circuits
Impedance matching circuits – The transformer; RLC circuits; the resonance frequency; bandwidth definition; T and TT matching; mixed networks, Tapped capacitor resonator nad Tapped inductor resonator,
Transistors – high-frequency model; noise model for MOSFET and BJT transistors,
 
Basic component structure
Mixers -Active and passive mixers
Frequency oscillators – Oscillation condition, no planning, phase noise, linear calculation for different architectures
Amplifier – low noise Amp. LNA; Tuned Amp.
 
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-4164-01 מעגלי תקשורת
Communication Circuits
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר הרן אביעד

666סילבוס מפורט/דף מידע
הקדמה
תיאור רכיבים בסיסיים המשמשים לבניית מעגלי תקשורת, שיקולים עקרוניים בתכנון משדר, שיקולים עקרוניים בתכנון מקלט, בעיית המפריעים, הפתרון הכללי – מבנה מקלט הטרודיין.
 
מבוא לתכנון מערכת תקשורת ומונחים בסיסיים
לינאריות - הרמוניות ואינטר-מודולציות, השפעת אי-הלינאריות על האות הנקלט, כימות התופעה- נקודת דחיסה 1dB  והגדרת IP3, שרשור דרגות לא-לינאריות
רעש – סוגי רעשים ומידול מעגל רועש כרשת זוגיים שקולה עם מקורות רעש חיצוניים, הגדרת ספרת הרעש Noise Figure וחישוב ספרת רעש של מערכת משורשרת- נוסחת פריס, ספרת רעש של מעגלים פסיביים,
רגישות קליטה ותחום דינאמי.
אפיון מרכיבים - מיקסרים, מפצלי הספק, מתנדים, רעש פאזה, כבלים.
 
תכנון וניתוח שרשרת קליטה מלאה
הגדרה ותכנון כל הפרמטרים של מקלט לפי דרישות ביצועים נתונות.
 
מבוא למעגלים
מעגלי תאום אימפדנסים – שנאי, RLC , הגדרת תדר תהודה, רוחב סרט, רשתות T , TT ורשתות מעורבות, Tapped capacitor resonator, Tapped inductor 
טרנסיסטור - מודל תדר גבוה, מודל רעש ל MOSFET  ול- BJT
 
תכנון מרכיבים
מיקסרים – מיקסרים אקטיביים
מתנדים תנאי תנודה, תכנון לא לינארי, חישוב רעש פאזה, ארכיטקטורות שונות
מגברים LNA, Tuned Amp

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת