חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרוייקט שלב ב'
  Project b  
0512-4000-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1100-1200 פרוייקט ד"ר עמרני עופר
סמ'  א'1000-1100 פרוייקט
מר פיינגלרנט יעקב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 
משקל: 6 נקודות
דרישות קדם:   130 שעות לפחות
מטרת הפרויקט:
לתרגל תכנון, פתוח והצגה של מערכת בתחום של הנדסת חשמל. המנחים הם אנשי הסגל של הפקולטה, או מהנדסים פעילים בתעשייה . הנושאים נבחרים מתוך ניסיונם. הפרויקט מתחיל, כפי שנהוג בתעשייה, מהגדרת הבעיה ומפרט ומסתיים בתכנון פיתוח ובדיקה. צוות הפרויקט מקבל מהמנחה את תיאור הבעיה והמטרה.
היקף הפרויקט:
היקף הפרויקט:  כ 350  שעות לסטודנט.
על צוות הפרויקט יהיה:
-               ללמוד את הבעיה באופן כללי מתוך ספרות.   
-               למצוא שיטות אפשריות פתרון הבעיה.
-               לבחור את השיטה המתאימה ביותר, ולנמק את הבחירה.
-               לבצע תכנון מפורט של המערכת.
-               לממש את המערכת.
-               לוודא שהמערכת פועלת לפי הדרישות שנקבעו.
שיטת העבודה:
-        העבודה היא עצמאית בעיקרה ומתבצעת בצוותים של עד 2 סטודנטים בהכוונת המנחה ובהדרכתו.
-        לכל מנחה תהיינה שעות קבועות שבהן יקבל את הסטודנטים (שעות קבלה).
מטלות:
בחירת הפרויקטעל כל צוות לבחור את הפרויקט במהלך החודש הראשון של הסמסטר השביעי ללימודים
-        דו"חות התקדמות - על כל צוות להגיש:
1.      תכנית עבודה: הכולל תיאור העבודה תקציר הפרויקט ולוח זמנים לביצוע. הדו"ח מוגש כחודש לאחר תחילת הלימודים.
2.      דו"ח מעקב ראשון: סיכום ההתקדמות בסמסטר הראשון,לעומת התכנית שהוגשה בדו"ח פתיחה.
3.      דו"ח מעקב שני: סיכום העבודה בסמסטר השני של השנה לעומת תכנית העבודה שהוגשה בדו"ח פתיחה, וקביעת תאריך יעד להגשת הפרויקט.
דו"חות אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהעבודה.
סיום הפרויקט והגשה - עם סיום הפרויקט על צוות הפרויקט להציגו בפני המנחה וצוות בחינה אקדמי. אורך ההצגה הוא עשרים (20) דקות עם חמש (5) דקות נוספות לדיון. ההצגה מבוססת על מצגת שקפים וכוללת הדגמת הפרויקט בפעולה.
על צוות הפרויקט להגיש עם סיום העבודה:
1.      דו"ח סיום הפרויקט
2.      פוסטר המציג את הפרויקט בצורה ממוקדת ותמציתית
המועד האחרון להצגת הפרויקט הוא לכל המאוחר:
·         שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים העוקבת, עבור סטודנטים המתחילים את הפרויקט בסמסטר א'.
·         שבועיים אחרי תחילת סמסטר ב' של השנה עוקבת עבור סטודנטים המתחילים את הפרויקט בסמסטר ב'.
ניתן להירשם לפרויקט החל מסיום הסמסטר השישי. אישור הפרויקט יינתן עם סיום הרישום למקצוע.
פרוט על הצעות פרויקטים, תהליך הרישום, מטלות הסטודנטים ואבני דרך, ניתן למצוא באתר הפרויקטים:
 www.eng.tau.ac.il/~eeproj
הכניסה לאתר מתבצעת באמצעות שם המשתמש והסיסמה בשרת האוניברסיטה (POST).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת