חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מערכות לוגיות ספרתיות
  Digital Logic Systems  
0512-3561-06
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1300-1600001 ולפסון הנדסהשיעור פרופ אבידן שמואל
ד"ר אפלבאום בני
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
מבוא למתמטיקה דיסקרטית
(פונקציות בוליאניות, תחשיב פסוקים ואלגברה בוליאנית, אינדוקציה, גרפים ועצים).
ההפשטה הספרתית.
ייצוג מידע על ידי סיביות (מספרים, טקסט, וקודים לתיקון שגיאות).
מעגלים לוגיים צירופיים- מעגלי הזזה, מחבר/מחסר, מכפל, מרבב, מקודד ומפענח.
מדדי איכות (מחיר והשהיה) למעגלים צירופיים.
רכיבי זכרון (דלגלג, אוגרים, RAM/ROM)
מכונות מצבים ומעגלים סינכרוניים.
סינתזה ואנליזה של מכונות מצבים.
ניתוח זמנים במעגל סינכרוני וחישוב מחזור שעון קצר ביותר.
תכנון מעבד פשוט (יחידת ALU, מסלול נתונים, file register, בקרה, שפת מכונה, assembly)
התנסות בתכנון מעגלים וסימולציה באמצעות מחשב.
Course description
Introduction to Discrete Math (Boolean functions, propositional logic, Boolean algebra, induction, graphs, and trees).
Representation by bits (binary representation, one’s complement, two’s complement).
Combinational circuits (shifters, adder, subtractor, multiplexer, encoder, decoder).
Cost and delay of circuits (upper bounds and simple lower bounds).
Memory devices (flop—flop, register, RAM/ROM).
Synchronous circuits and finite state machines (synthesis, functional analysis, timing analysis, minimum clock period).
Design of a simple microprocessor (ALU, datapath, file register, control, machine language, assembly).
Experience with design and simulation of circuits using a computer.
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת