חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מערכות לוגיות ספרתיות
  Digital Logic Systems  
0512-3561-03
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1500-1600118 ולפסון הנדסהתרגיל מר יעקובי דרור
סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
מבוא למתמטיקה דיסקרטית
(פונקציות בוליאניות, תחשיב פסוקים ואלגברה בוליאנית, אינדוקציה, גרפים ועצים).
ההפשטה הספרתית.
ייצוג מידע על ידי סיביות (מספרים, טקסט, וקודים לתיקון שגיאות).
מעגלים לוגיים צירופיים- מעגלי הזזה, מחבר/מחסר, מכפל, מרבב, מקודד ומפענח.
מדדי איכות (מחיר והשהיה) למעגלים צירופיים.
רכיבי זכרון (דלגלג, אוגרים, RAM/ROM)
מכונות מצבים ומעגלים סינכרוניים.
סינתזה ואנליזה של מכונות מצבים.
ניתוח זמנים במעגל סינכרוני וחישוב מחזור שעון קצר ביותר.
תכנון מעבד פשוט (יחידת ALU, מסלול נתונים, file register, בקרה, שפת מכונה, assembly)
התנסות בתכנון מעגלים וסימולציה באמצעות מחשב.
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-3561-03 מערכות לוגיות ספרתיות
Digital Logic Systems
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר יעקובי דרור

סילבוס מפורט/דף מידע

סגל הקורס
מרצה: פרופ' גיא אבן, חדר 202 , בניין הנדסת תוכנה, שעות קבלה: 17-18 ימי רביעי. guy@eng.tau.ac.il
מתרגל: מר קונסטנטין ברסטיז'בסקי, חדר 108 בניין מעבדות, שעת הקבלה תינתן במתכונת של שעת תגבור, בימי חמישי בין
השעות 15:00-16:00 , בכיתה 106 בבניין תוכנה. konsta9@mail.tau.ac.il
בודק התרגילים: מר דולב סיטון, dolevst17@gmail.com
אתר הקורס: במערכת ה- Moodle
סילבוס
מבוא למתמטיקה דיסקרטית )קבוצות ופונקציות בוליאניות, אינדוקציה ורקורסיה, סדרות וטורים, גרפים, ייצוג בינארי, תחשיב
פסוקים ואלגברה בוליאנית, אסימפטוטיקה(.
ייצוג פונקציות בוליאניות על ידי נוסחאות בוליאניות
מעגלים לוגיים צירופיים- יסודות, מחיר, השהיה, וחסמים תחתונים
מעגלים עבור פונקציות אסוציאטיביות, מקודד ומפענח, מרבב ומעגלי הזזה, מחבר/מחסר וייצוג מספרים עם סימן
דלגלגים ורכיבי זיכרון
מעגלים סינכרוניים: יסודות, ניתוח זמנים, וחישוב מחזור שעון קצר ביותר
מכונות מצבים ומעגלים סינכרוניים
סינתזה ואנליזה של מכונות מצבים
תכנון מעבד פשוט )שפת מכונה, יחידת ALU , מסלול נתונים, file register , בקרה, assembly )
התנסות בתכנון מעגלים וסימולציה באמצעות מחשב.
ספר לימוד
)ניתן להוריד את קובץ הספר מהאינטרנט – לינק יינתן באתר moodle )
Digital Logic Design : a rigorous approach by Guy Even and Moti Medina
חומר קריאה נוסף
R. McEliece, R.Ash, and C. Ash, Introduction to Discrete Mathematics, Random House, 1989
J.E. Savage, Models of Computations, Eddison Wesley, 1998
S.A. Ward and R.H. Halstead, Computation Structures, MIT press, 1990
Langholtz, G., A. Kandel and J.L.Mott. Fundations of Digital Logic Design. World Scientific, 1998.
חישוב הציון הסופי בקורס
- ציון ממוצע של 10 תרגילי הבית – 10% מגן.
- בוחן אמצע סמסטר – 15% מגן.
- מבחן סופי – 75%-100% כתלות במגינים האישיים.
הנחיות
- חובת הגשה של 10 תרגילי בית. סטודנט שיגיש יותר מ- 10 תרגילים, מגן יחושב על בסיס עשרת התרגילים הטובים.
- הגשת התרגילים היא בזוגות, את העבודות מגישים למתרגל בשעת התרגול או לכל המאוחר עד השעה 17:00 של יום ה' לתא
מספר 90 במרתף בניין תוכנה. תרגילים שלא נאספו יוחזרו לתא 101 .
- הגיעו מוכנים לכל השיעורים.
- הקפידו לנצל את שעות הקבלה של סגל הקורס.
- שאלות על תרגילי בית, בחנים ומבחנים יש לשאול בפורום הקורס.
- שאלות בעניינים אישיים )כגון מחלה, מילואים וכו'( יש להפנות לסגל הקורס במייל.
- במבחן ובבוחן האמצע יהיה מותר שימוש בספר הקורס בלבד.

 

 

General Information:
 Prof. Guy Even
 O ice: 202 in Wolfson Software Engineering Building
 Oce hours: Wednesdays 12:00-13:00
 CourseWebpage: http://hyde.eng.tau.ac.il/Courses/Digital-Logic/Spring-
2016
Course Topics:
 Introduction to discrete math (sets, Boolean functions, induction and
recursion, sequences and series, directed graphs, binary representation,
propositional logic, Boolean algebra, asymptotics).
 Representation of Boolean functions by Boolean formulae.
 Combinational circuits (foundations, cost, delay, lower bounds).
 Basic combinational circuits: trees for associative functions, encoder,
decoder, multiplexers, shifters, adders, subtractors, representation of
signed integers.
 Synchronous circuits: foundations, timing analysis, shortest clock pe-
riod.
 Finite state machines and synchronous circuits.
 Synthesis and analysis of nite state machines.
 A simple processor (instruction set architecture, ALU, datapath, le
register, control, assembly) - as time permits.
 Design and simulation of digital circuits using a computer.
Textbook: Digital Logic Design: a rigorous approach by Guy Even and
Moti Medina. (PDF can be downloaded - link in course website)
Additional reading material:
 R. McEliece, R.Ash, and C. Ash, Introduction to Discrete Mathemat-
ics, Random House
 J.E. Savage, Models of Computations, Eddison Wesley
 S.A. Ward and R.H. Halstead, Computation Structures, MIT press
 G. Langholz, A. Kandel and J.L.Mott. Foundations of Digital Logic
Design. World Scienti c
 Morris Mano, Digital Design, Prentice-Hall.
Duties:
 Attend classes.
 Submit homework (you may submit in pairs if you prepare it together)
Grade: Notation: E - exam grade, M - midterm grade, H - average home-
work grade, F - nal grade.
F = maxfE; 0:9E + 0:1H; 0:85E + 0:15M; 0:75E + 0:15M + 0:1Hg:
2

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת