חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
  Digital Electronic Circuits                                                                          
0512-3514-07
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1000-1100406וולפסון - הנדסהתרגיל גב' דנה ברנדה
מר חיים אליהו
מר ציזין יבגני
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מערכות לוגיות ספרתיות; מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
מבוא למעגלים וסיגנלים לוגיים הגדרות: סיגנלים לוגיים, רמות לוגיות, משפחות לוגיות, מהפך בסיסי, מתג אידיאלי ואופייני, אופיין תמסורת, חסינות לרעש, פיזור הספק סטטי ודינמי. התנהגות זמנית: זמני תגובה של שער, זמן עליה, זמן ירידה, מכפלת השהייה-הספק.
מהפך NMOS עומס מסוג  Depletion ו- Enhancement. איפיון פונקציית תמסורת סטטית ודינמית. שערים לוגיים.
מהפך CMOS איפיון פונקציית תמסורת סטטית ודינמית. שערים לוגיים. שער אנלוגי.
דלגלגים SR-FF, D-FF, JK-FF, Master-Slave, מעגלים מרובי פאזות, רגיסטרי הזזה ומונים, סינכרון בין שעונים ו- Metastate.
לוגיקה דינמית רגיסטרי הזזה אנלוגיים: CCD, Bucket Brigade, רגיסטרי הזזה, שערים, מפענחים דינמיים, PLAs.
תאי זכרון תאי SRAM, DRAM, ROM, PROM, EPROM, E²PROM . מגברי חישה.
מעגלים ספרתיים ביפולריים אפיון פונקציית תמסורת של שערים של משפחות סטנדרטיות: ECL, LSTTL, TTL. Fan-In ו- Fan-Out. מעגלי קטימה וריתוק.
מחוללי תדר Schmitt-Trigger. מחוללי דפקים: חד-יציב, אל-יציב. יישום בעזרת מעגלי CMOS, מגברים אופרטיביים ומעגלים משולבים כמו 555.
תכנון של מעגלים ספרתיים שפות תכנות HDL ו- VHDL. תכנון לפי דרישות לקוח, ASIC, PLDs FPGAs.
מבוא לממירי נתונים עקרונות הפעולה של ממירים דיגיטליים לאנלוגיים ואנלוגיים.
דפי נתונים דיאגרמות זמן, הבנת דפי נתונים של היצרן.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Digital Logic Systems; Analog Electronic Circuits.
Course aims: Digital circuits play a very important role in today’s electronic systems. They are employed in almost every facet of electronics, including communications, control, instrumentation, and, of course, computing. This course emphasis the studying and understanding of basic electronic devices characterization and behavior as switches. Design and analysis of basic electronic circuits consisting of BJT and MOSFET transistors operating as switches. Use of computer simulation program to analyze digital electronic circuits under their utmost limits.
Course description: Introduction to Logic Signals and Circuits – Digital signals, logic levels, logic families, the basic inverter, the ideal and typical switch, transfer characteristics, noise margin, static and dynamic power dissipation. Temporal behavior: propagation delay of a gate, rise time, fall time, Delay-Power product. NMOS Inverter – Depletion and Enhancement load, static and dynamic operation and transfer characteristics. NMOS logic gates. The body effect.CMOS Inverter – Static and dynamic operation and transfer characteristics. Example of CMOS logic gates. Analogue transmission gate.Flip-flops – SR-FF, D-FF, JK-FF. Master-Slave, multi-phase circuits, shift registers and counters, synchronization and metastate.Dynamic logic – Bucket Brigade and CCD analogue shift registers, dynamic shift registers, dynamic gates and dynamic decoders and PLAs.Memory cells – Static RAM cells, dynamic RAM cells, ROM, PROM, EPROM, E2PROM and sense amplifiers.Bipolar digital circuits – Characteristics of standard TTL, LSTTL and ECL gates. Fan-in and Fan-out. Clamping and clipping circuits.Clock Generators – Schmitt Triggers. Monostable and astable multivibrator circuits using CMOS, operational amplifiers and IC such as 555.Design of Digital Circuits – HDL and VHDL languages. Customer, ASIC, PLDs, FPGAs.Introduction to Data Converters – Principle of A/D and D/A converters.Data Sheet – Timing diagram. Interpretation of manufacturers’ data sheets.
Special requirements – Pspice or EWB software for course assignments and homework.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת