חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
  Analog Electronic Circuits  
0512-3513-04
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1000-1200102 הנדסת תוכנהשיעור פרופ רוזין אריה
סמ'  א'1400-1600102 הנדסת תוכנהשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
שעות:                6 ש"ס
משקל:               5
דרישות קדם:   מבוא למערכות לינאריות, התקנים אלקטרוניים
חזרה קצרה על אופן פעוחזרה לרשימת הקורסיםלה של טרנזיסטורים עם דגש על אפקטים רלוונטיים למעגלים אנלוגיים. מודלים של דיודות לאות גדול ולאות קטן. דיודת זנר וניתוח מעגלים עם דיודות שונות. מודלים של טרנזיסטור ביפולרי (BJT) לאות גדול ולאות קטן בתדירות נמוכה. טרנזיסטור תוצאת שדה (MOSFET) מסוג enhancement ו- depletion. מבנה, תכונות ומודל אותן קטן של טרנזיסטור מסוג JFET. מגברים בחיבורים בסיסיים (CE, CB, CC, CS, CG, CD). מיון מגברים לפי התנגדויות כניסה-יציאה. מקורות זרם ישר (DC) בסיסיים, מקורות קסקוד, Wilson ו- Widlar. עומסים אקטיביים ומראות זרם. מגברי הפרש מבוססי BJT ו- MOSFET עם סימטריה מלאה. מגברי הפרש בעלי אסימטריה חלקית. מעגלים עם מגברי שרת אידיאליים ולא אידיאליים. תגובות תדר של מגברים והרחבת מודל אות קטן של טרנזיסטור לתדרים גבוהים. משוב שלילי – ניסוח באמצעות רשתות זוגיים, הגדרת תצורות של משוב שלילי, ניתוח מעגלי משוב, והשפעת המשוב השלילי על תכונות המגברים. מגברי הספק (דרגות מוצא) מסוגים A, B, AB. תכנון וחישוב מערכות פיזור חום. ספקי מתח ישר בסיסיים מיוצבים עם וללא משוב. ניתוח מלא של מגבר שרת 741.
Course description
Credit Points: 5
Prerequisites: Introduction to Linear Systems; Electronic Devices

Summary of transistor operation with an emphasis on effects relevant to analog circuit design. Large and small signal models for diodes. Zener diodes and basic diode circuits. Large and small signal models of bipolar junction transistors (BJT) at low frequency. Field effect transistors (MOSFET, JFET) principle of operation, large and small signal models. MOSFET enhancement and depletion transistors. Basic amplifier configurations (CE, CB, CC, CS, CG, CD). Classification of signal amplifiers by input and output impedances. Basic DC current sources, cascode, Widlar and Wilson configurations. Current mirrors and active loads. Differential MOSFET and BJT amplifiers (symmetric). Impact of asymmetry on the properties of differential amplifiers. Operational amplifiers – ideal and practical. Frequency response of amplifier, and extension of the transistor small signal model to higher frequencies. Negative feedback analysis, two-port formulation, classification, and impact on the amplifier properties. Output (power) stages: A-Class, B-Class, and AB-Class. Power dissipation calculations and design. Basic DC power supply circuits with and without feedback. Full analysis of 741 operational amplifier.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת