חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אותות ומערכות
  Signals and Systems  
0512-2835-07
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1500-1700438 ולפסון הנדסהתרגיל מר גלוברמן מתן
סילבוס מקוצר
היקף: 3 שעות הרצאה בשבוע ו -2 שעות תרגול אחת לשבועיים.
 
נקודות זכות: 3.5 נקודות.
דרישות קדם : אנליזה הרמונית; מעגלים ומערכות ליניאריות.
 
 מערכות LTI, התמרת Z,  טורי פורייה (בדיד ורציף), התמרות פורייה (בדיד ורציף),  דגימה ושיחזור,  מימוש התמרת פורייה בדידה ,DFT,  שילוב מערכות בדידות ורציפות,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-2835-07 אותות ומערכות
Signals and Systems
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר גלוברמן מתן

סילבוס מפורט/דף מידע
נושא I - מערכות LTI
 חזרה על תכונות של מערכות בדידות ורציפות : סיבתיות, הפיכות, יציבות, ליניאריות, קביעות בזמן. הגדרה של מערכת ליניארית קבועה בזמן (LTI). תגובת הלם במערכות LTI. משפט הקונבולוציה. שימוש בתגובת ההלם לקביעת תכונות של מערכות LTI.
 
נושא II – התמרת Z
 הגדרת התמרת Z, תכונות בסיסיות; שימוש בהתמרת Z לפתרון משואות הפרשים; פונקצית התמסורת למערכת LTI ; תגובת מערכת בדידה לכניסה סינוסואידלית; קטבים ואפסים של פונקצית התמסורת והמשמעות של המיקום הגאומטרי שלהם במישור Z ביחס למעגל היחידה (מערכת יציבה, פאזה מינימלית, תהודה;
 
 
נושא III - טורי פורייה (בדיד ורציף):
פיתוח לטור עפ"י בסיס אורתונורמלי. טורי פורייה בזמן רציף (FS) ובזמן בדיד (DFS). דוגמאות. תנאי התכנסות (דיריכלה). התכנסות לא במידה שווה, תופעת גיבס. תכונות של טורי פורייה. משפטי פלנצ'רל ופרסיבל.
 
נושא IV התמרות פורייה (בדיד ורציף):
ייצוג אותות לא מחזוריים. פיתוח התמרת פורייה הרציפה והבדידה (DTFT) ונוסחאות ההפיכה שלהן. תנאי התכנסות (דיריכלה). דוגמאות. התמרות פורייה לאותות בעלי אנרגיה אינסופית אך הספק סופי. התמרות פורייה לאותות מחזוריים והקשר לטורי פורייה.
שימושים למשוואות הפרש ומשוואות דיפרנציאליות. תכונת ההכפלה. תכונות של התמרות פורייה. דואליות ההתמרה וההפכי שלה. משפטי פלנצ'רל ופרסיבל.
תגובת מערכות LTI לכניסה הרמונית: תגובת התדר. תכונות של תגובת התדר עבור מערכות ממשיות. חשיבות הנדסית, מסנני .BSF,BPF,HPF,LPF
 
נושא V דגימה ושיחזור:
משפט נייקוויסט: הצגה והוכחה. שחזור אידאלי. קיפול והתחזות (ALIASING). שחזור לא-אידאלי: פונקציה מלבנית (ZOH ) ופונקצית משולש (FOH).
 
נושא VI: מימוש התמרת פורייה בדידה DFT
דגימת התמרת פורייה בדידה. תכונות ההתמרה. מימוש קונבולוציה של סדרות סופיות.
 
 נושא VII: שילוב מערכות בדידות ורציפות
מערכות עיבוד אות ספרתיות לאותות רציפים. מערכות עיבוד אות אנלוגים לאותות בדידים.
 
אתר האינטרנט של הקורס:
 
http://moodle.tau.ac.il/
 
 
נושאי הלימוד והפרקים המתאימים בספרי הלימוד:
 
פרק
ספר
נושא
1,2
Signals and Systems
מערכות LTI (חזרה)
3
Discrete-time Signal Proc.
התמרת Z
3
Signals and Systems
טורי פורייה (בדיד ורציף)
4,5
Signals and Systems
התמרות פורייה (בדיד ורציף)
4
Discrete-time Signal Proc.
דגימה ושיחזור
8
Discrete-time Signal Proc
מימוש התמרת פורייה בדידה (DFT)
7
Signals and Systems
שילוב מערכות בדידות ורציפות
 
 
מטלות חובה בקורס:
משקל בציון סופי
מטלה
10%
בוחן I (מגן)
10%
בוחן II (מגן)
85%
בחינה סופית
 
בחנים
 
תאריך
נושאים
בוחן I
3-7/4
LTI; התמרת Z
בוחן II
15-19/5
טורי פורייה; התמרת פורייה; דגימה ושיחזור
 
הבחנים יערכו בשעת התרגול
 
מבחנים:
מועד א': יום ו'   15/7/2016  שעה 9:00
מועד ב':  יום ג'   16/8/2015  שעה 9:00

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת