חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבני נתונים ואלגורתמים
  Data Structures and Algorithms  
0512-2510-04
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א' תרגיל גב' דוד לירון
סמ'  א'1100-1200206 הנדסה כתות חתרגיל מר לוי עמית
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:  תכנות
הקדמה: חיפוש איבר ברשימה ממוינת, חיפוש בינארי. הגדרת סדר הגודל של פונקציה, ניתוח נכונות וזמן ריצה של אלגוריתמים.
בעיית המיון (Sorting): מיון הכנסה (Insertion Sort). מיון מיזוג (Merge Sort). מיון "מהיר" (Quick Sort). חסם תחתון למיון במודל ההשוואות ומושג עץ ההכרעה Decision) ( (Tree. מיון בזמן ליניארי.
טיפוסי נתונים מופשטים (Abstract Data Types) ומבני נתונים: מחסנית ותור. תור קדימויות וממוש ע"י ערימה (Heap). עצי חיפוש בינאריים ועצי 2-3. ניהול קבוצות זרות.
טכניקות אלגוריתמיות:  פרדיגמת "הפרד ומשול" (Divide and Conquer). אלגוריתמים חמדניים (Greedy Algorithms). תכנון דינאמי (Dynamic Programming).
אלגוריתמים על גרפים: ייצוג גרפים. חיפוש על גרפים. מציאת עץ פורש מינימאלי, זרימה ברשתות.
 
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Programming
 
Introduction: Binary Search, Order of growth of functions, Analysis of correctness and running times of algorithms.
The Sorting problem: Insertion sort, Merge sort, Quick sort, lower bound for sorting in the comparison model, sorting in linear time.
Abstract Data Types and Data Structures: stack and queue, priority queue and heap implementation, binary search trees and 2-3 trees, disjoint sets.
Algorithmic Techniques: divide an conquer paradgim, greedy algorithms, dynamic programming.
Graph algorithms: representations of graphs, searching on graphs (in particular, breadth first search), minimum spanning tree, network flow.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת