חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה
  Introduction to Semiconductor Physics  
0512-2507-04
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1300-1500101 הנדסה כתות חשיעור ד"ר נתן אמיר
סמ'  א'1100-1200102 הנדסה כתות חשיעור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   פיזיקה (2), פיזיקה (3) במקביל
פיזיקה תרמית: מצבים תרמודינמיים, ספירת המצבים במערכת גדולה, ההנחה היסודית, הקונפיגורציה המסתברת ביותר, שווי משקל תרמי, טמפרטורה, אנטרופיה, עקרון הגידול באנטרופיה, התפלגות בולצמן, גז אידאלי קלאסי וקוונטי, התפלגות פרמי-דירק. (שבועות 1-7)
מבוא למצב מוצק ולמוליכים למחצה: פסי אנרגיה, מתכות, מבודדים ומוליכים למחצה, הפער האסור, חורים ואלקטרונים, מושג המסה האפקטיבית, צפיפות מצבים בפסים, צפיפות מצבים אפקטיווית, (שבועות 8-11).
נושאי מטען במוליכים למחצה: אלקטרונים וחורים, צפיפות נושאי מטען ואנרגיית פרמי, מוליכים למחצה אינטרינזים. מבנה גבישי: סריג Bravais, סריגי Bravais קוביים, כיוונים ומישורים בסריג, מבנה יהלום, אפיון המבנה הגבישי: מיקרוסקופ מינהור (STM) גידול גבישים, מל''מ אקסטרינזים, מל''מ מנוונים, מקום רמת פרמי בכל תחומי הטמפרטורה, הטמפרטורה האינטרינזית, הולכה במל"מ, ניידות, מדידות חשמליות בסיסיות במל"מ. צומת pn בשיווי משקל .(שבועות 12-14 ).
Course description
Credit points: 3.5
Pre-requisites: Physics (2), Physics (3) (Concurrent.)
 
Thermal Physics: Thermodynamic states, enumeration of states and the multiplicity function, most probable configuration, Thermal equilibrium, temperature, entropy, laws of Thermodynamics, Boltzmann factor, the equipartition theorem, pressure, Helmholtz free energy, quantum ideal gas, chemical potential, Gibbs factor, identical particles, Fermi-Dirac disribution.
 
 
Introduction to Solid State Physics and Semiconductors (SC): periodic crystal structure, Bravais lattice, cubic crystals, crystallographic directions and planes, FCC, BCC and diamond structures, crystallographic structure characterization, crystals growth, Schrödinger equation, a particle in a box, Bloch theorem and energy bands in solids, metals, insulators and semiconductors, energy band gap, holes and electrons, effective mass, density of states, effective density of states.
 
Charge carriers in semiconductors: Electrons and Holes, charge carriers density, Fermi Energy, Intrinsic and Extrinsic semiconductors, Fermi level as a function of temperature, intrinsic temperature, conduction in semiconductors, mobility, basic electric measurements in a semiconductor, P-N junction at equilibrium.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-2507-04 מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה
Introduction to Semiconductor Physics
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר נתן אמיר

סילבוס מפורט/דף מידע
ציון סופי:
 
מבחן: 90%
בוחן (מגן): 20%
עבודות בית: 10% (ממוצע של עשרת התרגילים הטובים)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת