חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עקרונות ויישומים של בקרה ושליטה בדיספרסיה
  Concepts & Applications of Dispersion Control and Engineerin  
0510-7715-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1500-1700103 הנדסת תוכנהשיעור פרופ שויער יעקב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:           2     
דרישות קדם: 0512.4660 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה
  0510.5004 אלקטרוניקה קוונטית
  0510.7618 ננו-פוטוניקה (מומלץ)
 
מהירות ואינדקס החבורה, הפאזה והאינפורמציה בחומרים דיספרסיביים. התפשטות גלים אלקטרומגנטיים במבנים מחזוריים: מטריצות העברה, אופנים מצומדים, גלי בלוך, דיאגרמת דיספרסיה, פסים אסורים ומותרים, אזורי ברילואן. דוגמאות - מערכי מהודים מצומדים, וסיבי בראגג. גבישים פוטוניים, חבורות הסימטריה, פסים מלאים וחלקיים, פגמים בגבישים אופטיים, קיטוב.אור "איטי" במערכות פסיביות, מגבלות עקרוניות אי-לינאריות, סוליטוני בראגג, הפסדים אור "איטי" במערכות אקטיביות, משוואות הקצב, מערכים חד-מימדיים ודו-מימדיים של לייזרים מצומדים, אופני-על, נעילת אופנים, אפליקציות אור איטי. אור "מהיר", מהירות חבורה לעומת מהירות אינפורמציה, תוצאות נסיונייות, עיכוב וקידום של פולסים. אור "מהיר/איטי" במבנים דיספרסיביים נוספים, יחסי קרמר-קרונינג, EIT, פיזורי ראמאן וברילואן מאולצים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת