חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קרינה והתפשטות של גלים אלקטרומגנטיים
  Radiation and Propagation of Electrodynamic Waves                                                    
0510-6802-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1500-1800056עבודה סוציאליתשיעור פרופ שטינברג בן-ציון
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                   3
שיטות ספקטרליות לבניית פתרונות למשואת הגלים עם מקורות בתווך הומוגני ובתווך שכבתי: פונקציות גרין חד- ורב-ממדיות, הצגות ספקטרליות אלטרנטיביות, ספקטרום בדיד ורציף, תאור מודאלי ותאור קרניים, ומודים זולגים.
נושאים אלו יודגמו דרך מגוון בעיות יסוד: מקורות זרם אנכיים מעל חצי מרחב דיאלקטרי כולל מוליכות סופית (לדוגמה דיפול מעל אדמה), ומעל משטח אימפדנס; מקורות בגלבו לוחות, בגלבו דיאלקטרי הומוגני ובגלבו דיאלקטרי בעל שכבתיות כללית (בדידה או רציפה).
בדוגמאות אלו תילמדנה שיטות לחישוב ולהערכת הפתרונות: הערכה אסימפטוטית של אינטגרלי קרניים, כולל נקודות סינגולריות; מיפוי קנוני ושיטת WKB והרחבותיה; דואליות טורי הקרניים והמודים ותנאי פרנל כמבחן לשדה הרחוק; קירוב האופטיקה הגיאומטרית: משואת האיקונל, התפשטות העוצמה, רפרקציה העברה והחזרה, קאוסטיק.

הקורס יינתן בשפה האנגלית

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת