חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תהליכים אקראיים
  Random Processes                                                                                     
0510-5005-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1900103הנדסת תוכנהשיעור פרופ שטייף מרק
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  3          
דרישות קדם:         אותות אקראיים ורעש   
משתנים אקראיים, קשרים בסיסייים והתפלגויות נפוצות. סדרות של משתנים אקראיים וההגדרות השונות של גבול והתכנסות. הגדרה והדגמה של תהליכי מרטינגייל. תהליכים אקראיים, והמושגים של סטציונריות, ציקלו-סטציונריות, מחזוריות וארגודיות. תהליכי מניה. ניתוח מסדר שני של תהליכים אקראיים. אנליזה ספקטרלית ופירוק Karhunen Loéve. תהליכים מרקוביים רעש לבן ותנועה בראונית. מבוא למשואות סטוכסטיות.
 
 
תרגילי בית:
במהלך הסמסטר יחולקו עד 6 תרגילי בית. לא חלה חובת הגשה. פתרון התרגיל יפורסם באתר הקורס כשבועיים לאחר מסירת תרגיל הבית.
 
 
אתר הקורס :
 אתר הקורס : http://www.eng.tau.ac.il/~amar/RP_Course/RP5005.htm  ניתן למצוא את תרגיל הבית ובמועד המתאים את פתרון התרגיל, מבחנים משנים קודמות, וכמו כן דפי נוסחאות, והודעות.
Course description
Random variables, basic relations and common distributions. Sequences of random variables and the various definitions of convergence. Martingale sequences. Random processes. The concepts of stationarity, cyclostationarity, periodicity and ergodicity. Counting processes. Second order analysis of random processes. The Karhunen-Loéve representation, spectral analysis of stationary processes. Markov processes, white noise and Brownian motion. Introduction to stochastic calculus.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת