חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות
  Differential and Integral Equations                                                                  
0510-5001-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'0900-1200020שיעור פרופ מלמד בוריס
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
 משקל:                  3
משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר ראשון: משוואות לינאריות, לינאריות למחצה ולא לינאריות. שיטת האופינים למשוואות לינאריות ולא לינאריות. משטח מוקדי caustic. משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר שני וסיווגן: אליפטיות הפרבוליות ופרבוליות. אופיינים. בעיית קושי ויחידות הפתרון. בעיות תנאי שפה. אופרטורים דיפרנציאליים צמודים וצמודים לעצמם. משפט גרין. שיטת רימן. יחידות פתרון למשוואות אליפטיות צמודות לעצמן. משוואות אינטגרליות. סיווג. פונקציות גרין ופיתוח משוואות אינטגרליות בעזרתן. בעיות רבי ממדיות. שימושים של משפט גרין. תורת הפיזור. גרעינים פריקים, תיאוריית הילברט שמידט. שיטות איטרטיביות לפתרון משוואות אינטגרליות. שיטת גלרקין. חשבון וריאציוני: ניסוח בסיסי, משוואות אוילר. כופלי לגרנז', שיטת רילי-ריץ לפתרון משואות אינטגרליות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת