חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פיזיקה (1)
  Physics (1)  
0509-1826-04
הנדסה | תואר ראשון - קורסי שירות
סמ'  ב'1200-1400009 אודיטור' לבשיעור ד"ר טרכטנברוט בנימין
סמ'  ב'0800-1000103 הנדסה כתות חשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

משקל:                     5

מבוא למכניקה קלאסית:

מטרותיו העיקריות של הקורס הן: הבנת חוקי המכניקה הקלאסית של ניוטון ושימושיהם בתיאור הקינמטי והדינמי של התנועה.

הפרקים הראשיים הם: מבוא לאלגברה וקטורית, קואורדינטות קרטסיות; קינמיקה ותנועה מעגלית פשוטה; דינמיקה, כוחות ושלושת חוקי ניוטון; כוחות חיכוך קינטי וסטטי, גרר עקב צמיגות; כוחות מדומים וכח צנטריפטלי בתנועה מעגלית; עבודה ואנרגיה, אנרגיה קינטית, כוחות משמרים ואנרגיה פוטנציאלית; תנע קווי, כוחות ושימור תנע קווי, התנגשויות אלסטיות ופלסטיות; תנועה מחזורית, פשוטה ומרוסנת; תנע זוויתי, קינמטיקה ודינמיקה של תנועה סיבובית, גוף קשיח, מומנט התמדה, מומנטי כוח ושימור תנע זוויתי. כבידה, חוקי קפלר.

Course description
Credit Points: 5
Mechanics: Measurements and vectors. Newton’s laws. Rectilinear and circular motion. Co-ordinate systems: cylindrical and spherical. Inertial and non-inertial frames of references. Centrifugal and Corioli’s forces. Linear and angular momenta. Work, potential and kinetic energy. Conservation laws. Equilibrium conditions. Harmonic motion: simple, forced and damped. Moment of inertia, precession. The gyroscope. Gravitation, Kepler’s laws, motion of satellites.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת