חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תיאוריה סטטיסטית
  Statistical Theory  
0365-2103-01
מדעים מדויקים | סטטיסטיקה וחקר ביצועים
סמ'  ב'1500-1800006 שרייבר מתמטישיעור פרופ אברמוביץ פליקס
דרישות קדם   בחינה   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר

מבוא: מודל סטטיסטי, פונקציית הנראות, סטטיסטי מספיק, משפחה מעריכית של התפלגויות.

אמידה:  אומד נראות מקסימלית, אמידה בשיטת המומנטים,טעות רבועית ממוצעת, אומד חסר הטיה, אי-שיוון קרמר-ראו,
התהקטנת השונות ע"י שיפור ראו-בלקוול.

רווחי סמך.

בדיקת השערות: מוסגים בסיסיים,הלמה של ניימן-פירסון, מבחנים בעלי עצמה מקסימלית ובעלי עצמה מקסימלית במדה שווה, מבחני יחס הנראות מוכללים.

תיוריה של מדגמים הדגולים: סוגים שונים של התכנסות, עקיבות, עקיבות נורמלית אסימפטוטית, התפלגות אסימפטוטית של אמדי נראות מקסימלית, רווח סמך אסימפטוטי, 
משפט הקירוב של ווילקס
 ושימושים למבחני יחס הנראות מוכללים, דוגמאות: מבחני t, F, מבחני טיב התאמה ואי-תלות.

 הסקה בייזיאנית: מבוא, אמידה, רווחים בייזיאניים, בדיקת השערות.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1