חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית
  Geographical Thought and Methodology                                                                 
0349-4699
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1800115יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות ד"ר בירנבוים עמית מרדכי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס סוקר את הפרדיגמות העיקריות שהשתרשו בגיאוגרפיה המודרנית. ביחס לכל פרדיגמה יידונו העקרונות התיאורטיים והמתודולוגיים המאפיינים אותה, המושגים שכל פרדיגמה תרמה לדיסציפלינה, הפרקסיס במסגרתו היא התפתחה והביקורות המופנות אליה.

הקורס יתחיל בדיון בעקרונות המדעיים כפי שהתפתחו מאז המהפכה המדעית ויעבור במהרה לבחון באופן ביקורתי את הגדרת הגיאוגרפיה כדיסציפלינה מדעית. הקורס יתקדם באופן כרונולוגי תוך כדי סקירת ההיסטוריה של התפתחות הגיאוגרפיה מאז יוון ועד לעידן המודרני. דגש יושם על הבנת הדינאמיקה של התפתחות הדיסציפלינה מאז ראשית המאה ה-20. הפרדיגמות העיקריות שיידונו הן הדטרמיניזם הסביבתי, הגישה הרגיונלית, עליית הפוזיטיביזם הלוגי והגישות הכמותניות לאחר מלחמת העולם השנייה, גישות מרכסיסטיות והומניות שאומצו בשנות ה – 70. לבסוף יידונו הגישות הפוסט-מודרניסטיות, קונסטרוקטיביסטיות, מחקר מבוסס מידע ותיאוריות של מורכבות שמאפיינות את ראשית המאה ה-21.

מטרת הקורס היא להציג את הדינאמיות והפלורליסטיות של הדיסציפלינה, לעורר בסטודנטים את המודעות לחשיבות של הבנת הנחות המוצא של כל פרדיגמה וחוזקותיה לצד חולשותיה. כמו כן מטרת השיעור היא להקנות לתלמידים הבנה ראשונית בעקרונות המתודולוגיים המנחים והמייחדים כל פרדיגמה.

Course description

The course presents the main paradigms that were incorporated in modern geography. The context in which each paradigm evolved within geography, the theoretical and methodological principles, relevant terminology, and the criticism of the paradigms will be discussed.

After discussing the development of the core scientific principles that were established since the scientific revolution, the course will turn to critically examine the development of geography as a scientific discipline while emphasizing its development since the beginning of the 20th century. Main paradigms that will be discussed include environmental determinism, regional geography, positivism, Marxists and humanistic approaches that were adopted in the 1970s’, postmodernism, data-driven research and theories of complexity which are being adopted in the 21st century.

The aims of the course are to introduce students with the dynamism and pluralism of the geographic discipline, to discuss the strengths and weaknesses of the main geographical paradigms and to present the unique methodological approaches that are used in each of these paradigms.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת