חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סדנה בתכנון אקלימי-סביבתי
  Workshop in Environmental/Climatic Planning                                                          
0349-4626
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'1800-2000115יד אבנר - גאוגרפיהסדנה פרופ פוצ'טר עודד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שם הקורס: סדנא בתכנון תואם אקלים וסביבה

 פרופ' עודד פוצ'טר

  מטרות הקורס:

 לימוד של כלים ושיטות לתכנון אקלימי וסביבתי ברמת האזור, העיר, השכונה והבית הבודד ויישומם בתהליכי תכנון ובניה. הקורס יתמקד בתפקידו ובמקומו של המתכנן האקלימי-סביבתי בצוות התכנון בשלבי התכנון השונים, תוך הדמיה של תהליך חקר ותהליך תכנוני בפרויקט נבחר.

  נושאי הקורס:

 צוות התכנון הכולל ומיקומו של הקלימטולוג: הרכב הצוות, תפקידים וגבולות אחריות, הדרישות מהמתכנן האקלימי-סביבתי

 שיטות לניתוח טופו-אקלימי: הצגת הטופוגרפיה ותנאי האקלים הנגזרים ממנה, מקורות לאיסוף נתוני אקלים וסביבה, השלמת נתונים בעזרת אינטרפולציות. מיפוי טופו-אקלימי.

 לימוד שיטת התקשורת בין המתכנן האדריכל, המהנדס והמתכנן האקלימי: הכנת תסקיר אקלימי, הכנת קלימוגרפים, טבלאות ביו-אקלימיות ותרשימים אקלימיים לשימוש אדריכלי.

בניית מפות איכות אקלימית: ערכית עדיפויות בניה, שיטות למיפוי והצגה משולבת של תנאי אקלים, טופוגרפיה וסיכונים סביבתיים.

 לימוד שיטות לתכנון סולרי פסיבי: לימוד שימוש במעגלי סמיתסונוב, חישובי הצללה סלקטיבית, בניית מניפת צל, חישוב המעטפת הסולרית וזכויות שמש.

 לימוד שיטות לניתוח משטר הרוחות ושילובו בתכנון ובניה: חישובי אוורור בתוך מבנים, חישובי זרימת רוח סביב מבנים, חישובי פרופיל הרוח האנכי.

 תכנון שטחים עירוניים פתוחים: ההבדלים התפקודיים בין שצ"פים, הדרישות התרמיות הנדרשות משצ"פ ותכנון תואם אקלים של שטחים עירוניים פתוחים מסוגים שונים.

 יישום תכנון תואם אקלים וסביבה בפרוייקט תכנוני נבחר: בחירת מיקום, ניתוח אקלימי של המיקום הנבחר. בחירת אתר, ניתוח טופואקלימי של האתר הנבחר והכנת מפת איכות אקלימית. בנית הצעה לשימושי קרקע התאם לתנאי האקלים והסביבה. תכנון שכונת מגורים סולרית. תכנון אקלימי של מבני ציבור ושצפ"ים. תכנון בית מגורים תואם אקלים.

 חובות הסטודנטים ושקלול הציון:

 נוכחות חובה בשעורים על פי התקנון. השתתפות בסיור ובמחקר שדה והגשת פרוייקט גמר קבוצתי.

 תנאי קדם:

הקורס: מתודולוגיה של תכנון אקלימי,  לפחות שני קורסי בחירה נוספים בתכנון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה:

 

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1990), איתור עיר חדשה במרחב בית שמש - קרית גת, ההיבט

 

האקלימי-סביבתי, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות" - רשות אוניברסיטאית למחקר שימושי. 46 עמ'.

 

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1991), בית שמש החדשה -  בחינת ההיבט האקלימי סביבתי של תכנית

 

המתאר, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות", רשות אוניברסיטאית למחקר שימושי. 46 עמ'.

 

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1992), בית שמש החדשה - ההיבט האקלימי סביבתי, ניתוח תכנית המתאר                בקנ"מ 1:5,000,  אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות", רשות                אוניברסיטאית למחקר שימושי. 37 עמ'.

 

 

 

ביתן א', רובין ש',(1994), אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל, רמות, תל אביב.

 

 

 

גולדרייך י', (2015), האקלים בישראל, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.

 

 

 

נאמן א' (2002), תאורה טבעית בביניינים, עקרונות והנחיות תכנון, הטכניון, חיפה.

 

 

 

פוצ'טר ע., (1998), תכנון אקלימי וסביבתי של רובע מנחם בבאר שבע, ניתוח מצב קיים וקביעת              פרוגרמה, עורכים: אסיף מליס אדריכלות ובינוי ערים

 

 

 

פוצ'טר, ע.,  (2002) ניתוח אקלימי והנחיות לתכנון תואם אקלים, בתוך: באר שבע רובע מנחם,                תכנית שלד דו"ח מסכם, ח.פ.ת חברה לפיתוח תשתיות בע"מ, עורכים: אסיף מליס                אדריכלות ובינוי ערים (הוכן עבור מנהל מקרקעי ישראל).

 

 

 

פורה מ',( 2000), "השפעת הבנייה לגובה על אקלים הרוח בסביבה הבנויה", בתוך:בניה לגובה, הוצאת הטכניון, חיפה.

 

 

 

פרלמוטר ד', אראל א', יצחק מ', עציון י', יודן ר', (2010). המדריך לבניה ביואקלימית בישראל, אוניברסיטת בן גוריון ומשרד התשתיות הלאומיות מדינת ישראל.

 

 

 

תקן ישראלי ת"י 5281 (2011), התקן הישראלי לבנייה ירוקה, מכון התקנים הישראלי.

 

 

 

 

 

 

 

Cohen, P., Potchter, O., & Matzarakis, A. (2012). Daily and seasonal climatic conditions of green urban open spaces in the Mediterranean climate and their impact on human comfort. Building and Environment, 51, 285-295.

 

 

 

Cohen, P., Potchter, O., & Schnell, I., (2014), A methodological approach to the environmental quantitative assessment of urban parks. Applied Geography, 48, 87-101.

 

 

 

Eliason, I., (2000), The use of climatic knowledge in urban planning, Landscape and Urban Planning 48: 31-44.

 

 

 

Erell E., Pearlmutter D. and Williamson T., (2010), Urban Microclimate: Designing the Spaces Between Buildings. Earthscan/James & James Science Publishers, London,

 

 

 

Givoni, B., (1997), Climate Consideration in Planning and Building, John

 

 

 

 Wiley & Sons, New York .

 

 

 

Goldreich, Y., (2003), The Climate of Israel, Observation: Research and Application, Springer, New York.

 

 

 

Hwang, R.L., Lin, T.P., & Matzarakis, A. (2011), Seasonal effects of urban street shading on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 46(4), 863-870.

 

 

 

Lechner, N., (1991), Heating, Cooling, Lighting, Design Methods for Architects, John

 

 

 

 Wiley & Sons, New York .

 

 

 

Lin, T.P., (2009), Thermal perception, adaptation and attendance in a public square in hot and humid regions. Building and Environment, 44(10), 2017-2026.

 

 

 

Norton, B.A., Coutts, A.M., Livesley, S.J., Harris, R J., Hunter, A.M., & Williams, N.S., (2015), Planning for cooler cities: A framework to prioritise green infrastructure to mitigate high temperatures in urban landscapes. Landscape and Urban Planning, 134, 127-138.

 

 

 

Oke, T.R., (1987), Boundary Layer climate, Methuen & Co LTD, London.

 

 

 

Oke, T.R., (1984), Towards a prescription for greater use of climatic principles in settlement planning, Energy and buildigs, 7:1-10.

 

 

 

Taleghani, M., Kleerekoper, L., Tenpierik, M., & van den Dobbelsteen, A., (2015), Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands. Building and Environment, 83, 65-78.

 

 

 

Thompson R.D. & Perry A., (1997), Applied Climatology, Routledge, London.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סילבוס מפורט

מדעים מדויקים
0349-4626-01 סדנה בתכנון אקלימי-סביבתי
Workshop in Environmental/Climatic Planning
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ פוצ'טר עודד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת