חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי א' - ההיבט הגלובלי
  Severe Weather Events & Their Environmental Implications A - Global Perspective                      
0349-4433
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  ב'0800-1000115יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ סערוני הדסה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי – חלק א' - מתודולוגיות ובחינתן בהיבט הגלובלי

(מספר הקורס: 0349-4433-01) פרופ' הדס סערוני

הקדמה

אירועים קיצוניים בקני מידה שונים של זמן ומרחב – הדגמה

מושגי יסוד

המשתנים המעורבים

ההקשר הסביבתי של אירועים קיצוניים ובעייתיות ההערכה העתידית של פגיעות (Vulnerability)

ניתוח סיכונים סביבתיים – בעיות ואתגרים ("Lost in translation")   

מתודולוגיות

שיטות להגדרת הקצנה ומגבלותיהן

ניתוח תופעות אטמוספיריות

חיזוי מטאורולוגי: המרכיבים הסינופטיים, השפעות אזוריות ומקומיות, השפעות גיאוגרפיות וסביבתיות

חיזוי  אקלימי: מהו, והאם מתמודד עם חיזוי הקצנה ואירועי מזג אוויר קיצוניים?

היבט אי הוודאות (Uncertainty) בחיזוי מטאורולוגי ובחיזוי אקלימי

מגמות עתידיות בשינוי אל מול הקצנה אקלימית והקשרן להיבטים סביבתיים – הממד הגלובלי

משתנים אקלימיים (קרינה, טמפרטורה, גלי חום וקור, משקעים, התאדות)

השלכות על בצורות וסערות

שינויים בקרחונים (CRYOSPHERE)

שינויים במערכת ההידרולוגית: מים עיליים ותחתיים, צירקולציה אוקיאנית, זמינות מים מפלס הים

השלכות על אזורי חוף ודלתאות

חקלאות, מזון ואקוסיסטמה

בריאות ואפידמיולוגיה

היבטים כלכליים

 

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים ועבודת סיום הקורס במועד

ציון הקורס: נוכחות אקטיבית (20%),  תרגילים (20%), עבודת סיום (60%)

 

Course description

Extreme weather events and their environmental implications (A) – The Global Perspective  (0349-4433-01Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course combines the climate and environmental aspects of extreme events on the global perspective. First, it focuses on methodologies for defining extreme events (e.g., temperatures, precipitation, wind, cyclones etc.) thresholds, statistical methods for analyzing variations and trends and development of future scenarios. Secondly, vulnerability and environmental implications are studied such as the cryosphere, sea level, hydrological cycle, flooding, agriculture water and food, health and socio-economic aspects.

Course topics include:

  • Definitions of extreme events: methodologies and difficulties
  • Climate forecasting and weather forecasting – what is between them?
  • Global perspective of climate extremity: past and future
  • Uncertainties, confidence levels etc.
  • Vulnerability –observations and future scenarios for exemplified environmental aspects
  • 'Lost in Translation' – difficulties and challenges in  natural hazards research
  • Adaptation: evaluations and recommendations

 

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Exercises (20%), Active participation (20%) Final report (60%)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת