חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פרקטיקה בתכנון פרויקטי תשתית לאומית: תחבורה ואנרגיה - כלים מעשיים בניהול התכנון
  The practice of planning national infrastructure projects: transport and energy                      
0349-4119
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'1800-2000104יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות גב' שרז סוזי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

פרקטיקה בתכנון פרויקטי תשתיות לאומיות: תחבורה ואנרגיה

כלים מעשיים בניהול התכנון

 סוזי שרז M.A

מטרות הקורס

  • להקנות כלים מעשיים בניהול התכנון והביצוע, היכרות עם עולם ניהול התכנון בפרויקטי תשתית לאומית בישראל.
  • לימוד תחום הסטטוטוריקה, אשר ייצוק תכנים מעשיים להיבטים התיאורטיים של הקורס. בתוך כך, משתתפי הקורס יחשפו לאופן הכנת תכנית סטטוטורית, לתהליכים תכנוניים מורכבים עכשוויים (בעת יישום תיקון חוק ותקנות התכנון והבנייה ובעת שינויים רגולטורים נוספים בעולם התשתיות הלאומית).
  • מתן כלים מעשיים לתכנון ואישור סטטוטורי, ניהול תהליכים תכנוניים הלכה למעשה ועד לשלב הרישוי והקמת פרויקט מתחומי האנרגיה והתחבורה.

תוכן הקורס

הקורס יעסוק בהכרת מערכת התכנון בישראל, סוגי מוסדות התכנון, מגוון תכניות בניין עיר וסוגיו השונים של רישוי הבנייה. בנוסף, הקורס יתמקד בקידום פרויקט משלב התכנון הקונספטואלי, דרך הכנתה ואישורה של תכנית סטטוטורית ועד לביצועה בפועל. במהלך הקורס יכירו המשתתפים לעומק את פעילותם של השחקנים הראשיים הלוקחים חלק בתהליך: היזם, מוסדות התכנון, משרדי הממשלה, רגולטורים נוספים, ארגונים סביבתיים ואחרים, הציבור וקבלני ביצוע. נסקור את תפקידם בתהליך התכנון ואת יחסי הגומלין ביניהם. כמו כן, יושם דגש במורכבות ניהול התכנון הרב דיסציפלינארי הנדרש לשם קידום תכנית סטטוטורית. הקורס יקנה ידע והתנסות פרקטית במגוון נושאים נוספים המיושמים בהליך התכנוני, באמצעות ניתוח מקרי בוחן נבחרים הן מתחום האנרגיה המתחדשת והן מתחום התחבורה.

מהלך השיעורים

 הלימוד יתבסס על הרצאות מלוות במצגות וניתוח אירועים.

 תכנית הלימודים / רשימת הנושאים :

  • תכנית בניין עיר – תהליך הכנת התכניות והערכתן  - מסמכי תכנית בניין עיר, תכולת מסמכי התכנית, ניתוח מסמכי התכנית, התאמה ואי התאמה בין מסמכי התכנית השונים - פרקטיקה וביקורת.
  • סוגי תכניות סטטוטוריות לפרויקטי תשתית תחבורה ואנרגיה  – מערכת התכנון בישראל, היררכית מנהל התכנון וסוגי תכניות: תכנית תשתית לאומית (תת"ל), תכנית ארצית (תמ"א), תכנית מחוזית מקומית ומפורטת.
  • ניהול התכנון בפועל – כיצד מתנהל ההליך התכנוני משלב לידתה של התכנית (התכנון הקונספטואלי), דרך הכנה וגיבוש מסמכי התכנית, תוך התחשבות בדיספלינות התכנון השונות המשפיעות ומשנות תכנון מוצע, בהתחשב בחוקי ותקנות התו"ב וחוקים נוספים, דרישות רגולטורים ומשרדי ממשלה שונים, וכן התחשבות בהתנגדויות הציבור, עד למתן תוקף (אישור סופי).
  • יחסי הגומלין בין היזם והקבלן לבין מוסדות התכנון/משרדי הממשלה/רגולטורים שונים. מיהם השחקנים הלוקחים חלק בגיבוש התכנית, יחסי הגומלין בניהם וכיצד הם משפיעים על הכנתה, עריכתה ואישורה של התכנית. כמו כן, נעמוד על תפקיד המתכנן בגיבושה של תכנית עד לאישורה.
  • סוגיות בין תכנון לרישוי – הפיכתה של תכנית לפרויקט תשתית הלכה למעשה - שלב הרישוי. הכנת הבקשה להיתר (גרמושקה) נספחי ההיתר, אישורי הרשויות ועד לאישור היתר הבנייה ותחילת הביצוע. סוגיות בעת התאמה ואי התאמה בין התכנון לרישוי ופתרונות סטטוטוריים המאפשרים ביצוע פרויקט בפועל.

  דרישות הקורס והרכב הציון

 נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.

 הגשת עבודת מסכמת :

במהלך הסמסטר –הגשת הצעה לעבודה (עמוד אחד)

בסוף הסמסטר– הגשת עבודה מסכמת

 ביבליוגרפיה:

 Alterman Rachelle. (1990), Developer Obligations for Public services in Israel: Law and Social policy in a comparative perspective, Jornal of land use and envimorment Law

 Alterman Rachelle. (2014), Planning Laws, Development Controls, and Social Equity, Lessons for Develpoing Countries, The would banl legal review, volume 5

Boudet Schaffer Hilary  (2010), A Tale of Two Sitings: Contentious Politics in Liquefied Natural Gas Facility Siting in California, Jornal of planning Education and Research, ACSP                                                  https://doi.org/10.1177/0739456X10373079 כתב עת אלקטרוני

 E.R. Alexander, R. Alterman and H.Law-Yone (1983). Evaluating Plan Implementation: The National Statutory Planning System in Israel

 Ganesh Prasad PandeyaShree Krishna Shrestha. (2016), Does Citizen Participation Improve Local Planning? An Empirical Analysis of Stakeholders’ Perceptions in Nepal, SAGE journals                https://doi.org/10.1177/0973174116667097 כתב עת אלקטרוני

 Kaldellis J.K.. (2005)Social attitude towards wind energy applications in Greece  Department of Mechanical Engineering, Laboratory of Soft Energy Applications & Environmental Protection, TEI Piraeus, Pontou 58, 16777 Athens, Greece

Richard Cowell and Owens Susan, Land and Limits Interpreting Sustainability in the Planning Process (2011)

Ihttps://doi.org/10.4324/9780203832226

Siemiatycki Matti . (2006), Implications of Private-Public Partnerships on the Development of Urban Public Transit Infrastructure: The Case of Vancouver, Canada, Journal of Planning Education and Research https://doi.org/10.1177/0739456X06291390כתב עת אלקטרוני

 Thelander Anna Lisa . (1981), Citizen Participation in Land and Water Use Planning, SAGE journals                                                https://doi.org/10.1177/000169938102400408   כתב עת אלקטרוני

 אריק רימרמן וטלך ארטן ברגמן. (2005), חקיקת זכויות נכים ויישומה בישראל-מגמות וכיוונים צעדים.

פנסטר טובי ואורן שלמה (2014) , ערי המחר: תכנון, צדק וקיימות היום, הוצאת הקיבוץ המאוחד קו אדום

פנסטר טובי (2012) של מי העיר הזאת? תכנון, ידע וחיי היומיום, הוצאת הקיבוץ המאוחד- קו אדום אורבני, תל אביב

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת