חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הידרוגיאולוגיה,כלים כימיים ואיזוטופיים
  Hydrogeology and chemical tools  
0349-2913-01
מדעים מדויקים
סמ'  א'1200-1600013 יד אבנרשיעור ות פרופ אבישר דרור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס משולב שמתחיל עם הקנייה ידע בסיסי של מושגי היסוד בהידרוגיאולוגיה, מחזור המים בטבע, שיטות שדה לניטור וניצול מי תהום, נקבוביות ומוליכות של סלעים, הכרת התכונות וטיפוסים שונים של אקויפרים (מאגרי מי תהום), אופי ומהירות זרימת מי התהום במדיום הסלעי, היווצרות מעיינות והקשר בין זרימה עילית למי תהום, האינטראקציה בין סלעים שונים למים תוך יצירת טיפוסי מים שונים, מקורות זיהום והשפעתם על איכות המים, צריכת מים מול מחסור - הגדרת הבעיה ופתרונות, פיתוח מקורות מי תהום תוך ניהול בר קיימא, מי תהום בישראל. בהמשך הקורס יעשה שימוש בכלים כימיים ואיזוטופיים ע״מ ללמוד לזהות בעזרתפ תהליכי זיהום והמלחה של מי תהום

דרישת קדם: מבוא למדעי כדור הארץ

Course description

An integrated course that begins with the purchase of basic knowledge of basic concepts in hydrography, water cycle in nature, field methods for monitoring and utilization of groundwater, porosity and conductivity of rocks, recognition of the characteristics and types of aquifers, nature and speed of groundwater flow in the rocky medium, The interaction between different streams and water, the interaction between different rocks and water, creating different water types, sources of pollution and their effect on water quality, water consumption versus shortage - defining the problem and solutions, developing groundwater resources while managing sustainable groundwater in Israel. Later in the course, chemical and isotopic tools will be used to learn to identify pollution and salinity processes of groundwater

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת