חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  גיאוגרפיה של תיירות ופנאי
  Geography of tourism and recreation  
0349-2287-01
מדעים מדויקים
סמ'  א'1200-1400013 יד אבנרשיעור ות ד"ר בירנבוים עמית מרדכי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיירות ופנאי הינם מענפי הכלכלה המתפתחים ביותר בימינו. הקורס ייבחן תחום זה מפרספקטיבה גיאוגרפית הבודקת כיצד המרחב והמקום משפיעים ומושפעים מענפים אלו הן ברמה העולמית והן ברמה המקומית. נושאים שייסקרו במהלך הקורס כוללים: מבוא והיכרות עם מושגי מפתח, תיאוריות ונושאי מחקר בתחום התיירות והפנאי, תיירות ופנאי בעיר, מוביליות של תיירים, מיקום של תשתיות תיירות, שימוש בתיירות ככלי לפיתוח עירוני ואזורי, אי-שוויון ותיירות ברמה המקומית והעולמית, השפעות סביבתיות וחברתיות על יעדי תיירות, תיירות ברת-קיימא ויעדי תיירות חכמים.

Course description

Tourism and recreation are among the fastest growing industries today. The course will examine this field from a geographical perspective that seeks to better understand how space and place affect and are affected by these industries in both the global and local levels. Main topics that will be reviewed include: Introduction to the main theories and terminology in the field of tourism and recreation, tourism and leisure in cities, tourist mobility, location of tourist infrastructure, tourism and urban development, tourism and inequality at the local and global levels, environmental and socail impact of tourism on destinations, sustainable tourism and smart destinations.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת