חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות הגיאוגרפיה העירונית
  Urban Geography  
0349-2264-01
מדעים מדויקים
סמ'  א'1000-1200115 יד אבנרשיעור ות ד"ר צפריר-ראובן אורנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נושאי הקורס:

עיר, עיור ועירוניות בעולם: התפתחות, תפרוסת, מאפיינים
Urban - הגדרות וגישות
מערכת עירונית - URBAN SYSTEM:

 • הבסיס הכלכלי של עיר, גבולות השפעה ואינטראקציה בין עירונית
 • מודלים לניתוח מערכות עירוניות (תורת המקומות המרכזיים, התפלגות גודל, סופר-אימפוזיציה, דגם התפתחות קולוניאליסטי, הדגם המרכנטליסטי...)
 • המערכת העירונית העולמית: גלובליזציה וערי עולם, מאפיינים של עיר עולם, גישות ושיטות לדירוג ערי עולם, Central Flow Theory כמושג ואמצעי לניתוח מערכת עירונית גלובלית.
 • מרחבים מטרופוליניים ופירבור – גורמים לתהליכי פירבור, התפתחות מטרופולינים, דגמים, מאפיינים ותיפקוד של מטרופולינים.

העיר כמערכת – CITY AS SYSTEM:

 • • מבנה עירוני: מבנה פיסי ומבנה חברתי
 • • שימושי קרקע בעיר – גורמים משפיעים, מאפיינים.
 • • שמונה מודלים אקולוגים לניתוח מבנה עירוני – מ- 1925 עד היום.
 • • מע"ר ומסחר בעיר – מאפיינים והגדרות, הקשר בינם לבין תהליכי התפתחות ופיתוח עירוניים בעולם גלובלי.
 • • אזורים חברתיים בעיר והקשר בינם לבין המבנה הפיסי של העיר.


דרישות הקורס:
• נוכחות חובה
• מבחן מסכם

Course description

More then Fifty percent of the global population lives in urban settlements. Cities, town and other urban forms become the sites of most human activity. The course 'Urban Geography' begins with the global system and ends with suburbs and small towns: studies the built urban forms and patterns, evolution and characteristics of urban structures, spatial dynamics and human activity.


Part 1:

 • The origins and growth of cities
 • World Urbanization: evolution, distribution, characteristics.
 • Urbanization and economic, the economic base of the city.

Part 2:
Urban system:

 • Theories of the urban systems: Central Place Theory, Mercantile model, Super-Imposition model, Rank Size Rule, Primate city.
 • Globalization and Global cities: world cities characterization, ranking world cities, Central Flow Theory as a concept to analyze the global urban system.
 • Metropolitan areas and suburbanization: evolution of metropolitan areas, suburbanization and urban sprawl process.
 • Mega cities

Part 3:
City as system:

 • Urban structure: physical structure and social structure
 • Land uses in the city: Factors and characteristics, natural process vs. zoning.
 • Ecological model of the city: Concentric zone model, Sector model, multiple-nuclei model.
 • Alonso's Bid Rent Function Theory
 • Modification of the classical models: Mann's, Kearsley's, Vance's, and Whites's.
 • Central business district (CBD).
 • Urban retail structure
 • Social areas in the city.

Grade:
Attendance requirement
Exam – 100%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת