חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אתיקה סביבתית
  Introduction to Environmental Ethics                                                                 
0349-2250-01
מדעים מדויקים
סמ'  א'1000-1200115יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות ד"ר משורי דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שם הקורס: אתיקה סביבתית
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ח
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com

דרישות קדם: אין
מטרת הקורס לספק מבוא מפורט של האתיקה והחשיבה הסביבתית על שני היבטיה המרכזיים: יחסי אדם טבע, והקשר שבין סביבה לחברה. וזאת, על רקע ההתפתחות ההיסטורית של השיח בנושאים אלה, ועל רקע המודעות הגוברת להיבטים שונים של המשבר האקולוגי. הקורס מספק רקע היסטורי לדיון התרבותי והמוסרי בטבע ובסביבה, וחושף את הדילמות התיאוריות והאתיות בהן עוסקת החשיבה הסביבתית כיום.
הדיון הסביבתי התפתח בעיקר כתגובה לרעיון לפיו אנו נמצאים בעיצומו של "משבר אקולוגי" גלובאלי – רעיון שמתפתח החל משנות השישים, והתחושה שהעידן הסביבתי מהווה מהפכה של חשיבה ושל תודעה: "פרדיגמה" סביבתית חדשה. הקורס יסקור את התגובות המרכזיות לתודעת המשבר ובהן האקולוגיה העמוקה, האקולוגיה החברתית, אקופמיניזם ועוד. החשיבה הסביבתית רואה את עצמה כרדיקלית וכביקורתית כלפי המודרניזם והחשיבה ה"אקדמית", ה"לא-סביבתית". מסיבה זו ידון הקורס באופן ביקורתי גם במושגים בסיסיים בהתפתחות הדיון הפילוסופי והמוסרי. כרקע היסטורי, הקורס סוקר גישות השונות שהתקיימו בתרבות המערבית ביחס למעמדם המוסרי של בעלי חיים ושל הטבע, והשינויים שחלו בתפיסות אלה. כמו כן יידונו נושאים כגון סביבה ודמוקרטיה, כלכלה וסביבה, פרגמטיזם סביבתי, פשטות מרצון (וסגנון חיים "ירוק"), אקטיביזם, צמחונות סביבתית, אתגר הקיימות והקשר בין אתיקה סביבתית לעיסוק במקום ובגיאוגרפיה.
חובות הקורס:
1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל השתתפות בדיון
3. בחינה

Course description
Daniel Mishori
Introduction to Environmental Ethics

Course Description:
The purpose of the course is to provide a detailed introduction to environmental ethics in its two main aspects: the relationship between humans and nature, and relationship between society and environment. The course will survey the historical development of the discourse on these issues, on the background of the growing awareness to the threat of an ecological crisis. The course provides a historical background to the discourse of the moral status of nature and the environment, including non-human animals, and exposes dilemmas and ethical theories of environmental thought. The environmental discourse has evolved primarily in response to the idea that we are in the midst of a global "ecological crisis" -- an idea that develops from the sixties. The course will review the main responses to the crisis including the "doomsday prophets". of the 60s and 70s, and the central ideological and theoretical responses to the environmental challenges, including deep ecology, social ecology, and eco-feminism. Also be reviewed anthropocentric ethics and environmental pragmatic, environment and democracy, ecological economics, voluntary simplicity (and lifestyle "green"), environmental activism and the future of the environmental movement. The rights of future generations, climate justice the commons will be discussed in brief, as an introduction to the more detailed discussion in other courses.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת