חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית
  Academic Writing and Research Skills  
0349-2020
מדעים מדויקים
קבוצה 01
סמ'  א'0800-1000115 יד אבנרשיעור ות פרופ אבישר דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטים מיומנויות אקדמיות בסיסיות של קריאה וכתיבה מדעית. הקורס יכלול הכרות עם סוגי ז'אנרים שונים של כתיבה מדעית, אבני הבניין של הכתיבה המדעית (טיעונים, פסקאות, ציטטות וכדומה), הסתמכות על מקורות מדעיים, חיפוש מקורות במאגרי מידע, שימוש בהפניות וניהול ביבליוגרפיה. כמו כן, הקורס יקנה מיומנויות בהצגת חומר מדעי כמאמר, פוסטר והרצאה מדעית בכנס. כל סטודנט יבחר נושא מדעי עליו יעבוד לאורך כל הסמסטר, ועליו יבצע מטלות של תרגילי כתיבה, הצגת פוסטר מדעי והרצאה. ציון הקורס יבנה ממרכבי המטלות הללו

Course description

The aim of the course is to provide students with basic academic skills in scientific reading and writing. The course will include familiarity with different genres of scientific writing, the building blocks of scientific writing (arguments, paragraphs, quotations, etc.), reliance on scientific sources, searching sources in databases, use of references and bibliography management. In addition, the course will acquire skills in presenting scientific material as an article, poster and scientific lecture at the conference. Each student will choose a scientific topic for which he will work throughout the semester, and will perform assignments of writing exercises, presentation of a scientific poster and lecture. The grade of the course will be constructed from the composition of these assignments

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת