חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למטאורולוגיה דינמית
  Introduction to Dynamic Meteorology                                                                  
0341-3229
מדעים מדויקים | גיאופיסיקה ומדעים פלנטריים
קבוצה 01
סמ'  ב'1100-1200102אורנשטיין - כימיהשיעור פרופ חפץ איל
סמ'  ב'1200-1400102אורנשטיין - כימיהשיעור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

כוחות וניתוח סדרי גודל במערכת צירים מסתובבת, הצורה הווקטורית של משוואת התנע במערכת צירים כדורית וניתוח סדרי הגודל של האיברים, יישומים אלמנטריים של משוואות התנועה האופקיות, הרוח הגיאוסטרופית, הרוח הגרדיינטית, קווי זרימה ומסלול הרוח התרמאלית, משוואת הרציפות במערכת צירים קרטזית ואיזוברית, תנועות אנכיות והתבדרות אופקית, משפט הצירקולציה, משוואת הערבוליות הפוטנציאלית, ניתוח סדר-גודל של איברי המשוואות, שכבת הגבול הפלנטרית - תורת אורך העירוב, שכבת אקמן, צירקולציות משניות, יסודות החיזוי המספרי. 

Course description
Atmospheric continuum, fundamental and "apparent" forces; The basic conservation lows: momentum, mass, thermodynamic energy, scalar quantity, moisture / salinity. Spherical coordinates; quasi-Cartesian system, natural coordinates; geographic wind; gradient wind; cyclostrophic wind; inertial wind, isobaric coordinates, thermal wind; vertical motion; circulation and vorticity; the planetary boundary layer.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת