חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 למסלול משולב
  Introductory Mathematics for Physicists 2 for the Combined  
0321-1840-01
מדעים מדויקים | פיסיקה ואסטרונומיה
סמ'  ב'1400-1600009 אודיטור' לבשיעור פרופ לוינסון עמיר
סמ'  ב'1100-1300009 אודיטור' לבשיעור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

אנליזה וקטורית: נגזרות, גרדינט, דיברגנס וקרל, אינטגרציה ומשפטי גרין, גאוס, וסטוקס, קואורדינטות עקומות.

אלגברה לינארית: מושגי יסוד, וקטורים ומטריצות ב-n מימדים, עקבה, דטרמיננטה, ערכים עצמיים, פתרון מערכות לינאריות של משוואות אלגבריות ודיפרנציאליות.

אם נספיק: מבוא לאנליזה טנזורית: מהו טנזור, פעולות בסיסיות ושימושים פיסיקליים

 

Course description

Vector Analysis:  derivatives, gradient, divergence and curl; integration and Green, Gauss and Stokes theorems; curvilinear coordinates.

Linear Algebra: basic concepts; vectors and matrices in n-dimensions; trace, determinant, eigenvalues and eigenvectors; solutions of a linear set of algebraic and differential equations.
And if there is time: Introduction to Tensor Analysis: What is a tensor? Simple operations and physical applications.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת