בל םוירוטידוא
בל םוירוטידוא

270:תומוקמ 'סמ
הספדה

טכילטסאפ םלוא
טכילטסאפ םלוא

הנומת
250:תומוקמ 'סמ
הספדה

הריש-רב םוירוטידוא
הריש-רב םוירוטידוא

570:תומוקמ 'סמ
הספדה

תונמואל הירלגה
תונמואל הירלגה

הנומת
הספדה

תודהי תשרומל זכרמ
תודהי תשרומל זכרמ

הנומת
הספדה

שרלומס םלוא
שרלומס םלוא

הנומת
1200:תומוקמ 'סמ
הספדה

תואצרה ימלוא - האופר
תואצרה ימלוא - האופר

הנומת
500:תומוקמ 'סמ
הספדה

םיבושיחה זכרמ-רדלוק
םיבושיחה זכרמ-רדלוק

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

האופר ס"היב-רלקאס
האופר ס"היב-רלקאס

הדיחי/הטלוקפ
תומלוא
הנומת
הספדה

םשרמל זכרמה
םשרמל זכרמה

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

קשמ - םיינטוב םינג
קשמ - םיינטוב םינג

הדיחי/הטלוקפ
תומלוא
הספדה

ינטוב ןג
ינטוב ןג

הנומת
הספדה

הקוזחתו הסדנה ףגא
הקוזחתו הסדנה ףגא

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

תויונמוא - וקיסכמ
תויונמוא - וקיסכמ

הדיחי/הטלוקפ
תומלוא
הנומת
הספדה

היפרגואג - רנבא די
היפרגואג - רנבא די

הדיחי/הטלוקפ
הספדה

םיטפשמ - ץיבובורט
םיטפשמ - ץיבובורט

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

םיקסע להנמ - יטאנקר
םיקסע להנמ - יטאנקר

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
ילכירדא רואית
הספדה

הטהמ-ןמכוב הקיזומל ס"היב
הטהמ-ןמכוב הקיזומל ס"היב

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
ילכירדא רואית
הספדה

הרבחה יעדמ - ילתפנ
הרבחה יעדמ - ילתפנ

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

תודהיה יעדמ -גרבנזור
תודהיה יעדמ -גרבנזור

הדיחי/הטלוקפ
הספדה

תילאיצוס הדובעל ס"היב
תילאיצוס הדובעל ס"היב

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

הלכלכל ס"היב
הלכלכל ס"היב

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

תולכירדא - ןוטוב הד
תולכירדא - ןוטוב הד

הדיחי/הטלוקפ
הספדה

A -תונועמ
Bתונועמ
- Cתונועמ
D -תונועמ
E -תונועמ
- Fתונועמ
הלהנמה ןינב
הלהנמה ןינב

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

יזכרמ לועפת ר"מת
יזכרמ לועפת ר"מת

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

םייניש תאופר ס"היב
םייניש תאופר ס"היב

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

תודבעמ - למשח תסדנה
תודבעמ - למשח תסדנה

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

םיטנדוטס זכרמ-לשטימ
םיטנדוטס זכרמ-לשטימ

הנומת
הספדה

הקיטמתמ - רביירש
הקיטמתמ - רביירש

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

תותיכ - הסדנה ידומיל
תותיכ - הסדנה ידומיל

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

םיטפשמ - ףוקנימ
םיטפשמ - ףוקנימ

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

דוד-ןד תותיכ
דוד-ןד תותיכ

הנומת
הספדה

הנכות תסדנה
הנכות תסדנה

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

היגולונכטויב - ןירג
היגולונכטויב - ןירג

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

תואירבה תועוצקמ
תואירבה תועוצקמ

הנומת
הספדה

תופשל ס"היב - בוו
תופשל ס"היב - בוו

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

יתילכת בר טרופס
יתילכת בר טרופס

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

טנסה ןינב
טנסה ןינב

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

הסינכ - םיאסדנהל ס"היב
הסינכ - םיאסדנהל ס"היב

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

הסדנה - ןוספלוו
הסדנה - ןוספלוו

הדיחי/הטלוקפ
הספדה

יואל ש"ע ימואלניבה ס"היב
יואל ש"ע ימואלניבה ס"היב

הנומת
הספדה

'א ןינב םיאסדנה
הימיכ - ןייטשנרוא
הימיכ - ןייטשנרוא

הנומת
הספדה

ובג חתמ ןינב -תונוכמה תיב
ובג חתמ ןינב -תונוכמה תיב

הנומת
הספדה

('ז) םיטנדוטס תונועמ
('ח) םיטנדוטס תונועמ
םיקייודמו הסדנה ימוחת בר
םיקייודמו הסדנה ימוחת בר

הנומת
הספדה

'ב - ןינב םיאסדנהל ס"היב
הטסילבמיצ ש"ע-תסנכ תיב
הטסילבמיצ ש"ע-תסנכ תיב

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

חורה יעדמ - ןמליג
חורה יעדמ - ןמליג

הדיחי/הטלוקפ
תומלוא
הנומת
ילכירדא רואית
הספדה

םירגובה ןוגרא תיב
םירגובה ןוגרא תיב

הנומת
הספדה

םייחה יעדמ-ןמרש
םייחה יעדמ-ןמרש

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

הימיכ - רקנש
הימיכ - רקנש

הדיחי/הטלוקפ
ילכירדא רואית
הספדה

רטראק
רטראק

הנומת
הספדה

יגולואז-ןג הלהנמ
יגולואז-ןג הלהנמ

הדיחי/הטלוקפ
הספדה

םייטנג םירגאמ
םייטנג םירגאמ

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

תוצופתה תיב ןואיזומ
תוצופתה תיב ןואיזומ

הנומת
הספדה

יגולואוז ןג
יגולואוז ןג

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

ךוניחה יעדמ - תרש
ךוניחה יעדמ - תרש

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

היחש תכירב
היחש תכירב

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

היחש תכירב
היחש תכירב

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

לגר רודכ שרגמ
לגר רודכ שרגמ

הדיחי/הטלוקפ
הספדה

סינט ישרגמ
סינט ישרגמ

הדיחי/הטלוקפ
הספדה

טרופס זכרמ
טרופס זכרמ

הדיחי/הטלוקפ
הספדה

קטייה לוהינל ס"היב
םייחה יעדמ-הינטירב
ןיאוקיק
םיטנדוטס תונועמ
םיטנדוטס תונועמ

הנומת
הספדה

טניופקצ ןיינב
םישורב סופמק
הקוזחת תדיחי+ -" תרתוכ"
הביבסה ידומיל
טרופס םלוא
טרופס םלוא

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

רשוכ רדח טרופסה זכרמ
רשוכ רדח טרופסה זכרמ

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

םיניש תאפרמ
הקיזיפ - רקנש
הקיזיפ - רקנש

הדיחי/הטלוקפ
הספדה

הקיזיפ - ןולפק
הקיזיפ - ןולפק

הדיחי/הטלוקפ
תומלוא
הנומת
הספדה

ןאירזנ ןיינב
ילאומס שע הסדנהל ןיינב
םיקייודמ םיעדמ תירפס
תיזכרמ הירפס
תיזכרמ הירפס

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הירפסה רתא
הספדה

םיטפשמ תיירפס
םיטפשמ תיירפס

הנומת
הספדה

רניו תירפס
רניו תירפס

הנומת
הספדה

הרבחה יעדמ תיירפס
הרבחה יעדמ תיירפס

הדיחי/הטלוקפ
הנומת
הספדה

האופר תירפס
האופר תירפס

הנומת
הספדה

(1)הירטסוא רעש
רעש
(1)הירטסוא

יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(2)היתתמ רעש
רעש
(2)היתתמ

יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(4)ונאיסינמר רעש
רעש
(4)ונאיסינמר

יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(5)סירק ףסוי רעש
רעש
(5)סירק ףסוי

יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(7)לקנרפ רעש
רעש
(7)לקנרפ

הנומת
יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(8 )רנכוב ןד רעש
רעש
(8 )רנכוב ןד

יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(9)רפאפ ףסוי רעש
רעש
(9)רפאפ ףסוי

השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(10)םייניש תאופר רעש
רעש
(10)םייניש תאופר

יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(12)תונועמ רעש
רעש
(12)תונועמ

יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(14)ץוח ידומיל רעש
רעש
(14)ץוח ידומיל

הנומת
יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(15)חרזמ ןוספלוו רעש
רעש
(15)חרזמ ןוספלוו

השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(16)תילאיצוס הדובע רעש
רעש
(16)תילאיצוס הדובע

יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

(17)למשח תותיכ רעש
רעש
(17)למשח תותיכ

יללכ
השיג יכרד
הטיסרבינואל   
הספדה

1םייניש תאופר ןוינח
1םייניש תאופר ןוינח
םשרמ ןוינח
1 רעש יפוליח,רוגס- ןוינחה
ץוח ידומיל ןוינח
ברעמ זייו 'גרו'ג ןוינח
חרזמ זייו 'גרו'ג ןוינח
םישורב ןוינח
חרזמ םיאסדנה ןוינח
םורד קוריה תיבה ןוינח
ןופצ קוריה תיבה ןוינח
שרלומס ןוינח
שרלומס ןוינח
630:תומוקמ 'סמ
הספדה
הרבחה יעדמ ןוינח
שטימ םיטנדוטסה זכרמ ןוינח
טרופסה זכרמ ןוינח
םורד ןוינח
הגדל מפה מפה להדפסה רשימת מקלטים באוני תל אביב דרכי גישה לאוניברסיטה חיפוש לפי מילות מפתח מפה באנגלית מפה מפורטת של קמפוס אוניברסיטת תל אביב תלת מימד
Copyright ©, Tel Aviv University-TAU ,All Rights Reserved