שנה"ל

1221-1106  יסודות המשפט העסקי
 Introduction to Business Law 

הקורס מפגיש את הסטודנטים לראשונה בצורה סדורה עם עולם המשפט. בקורס תוצג לסטודנטים מערכת המשפט ומערכת בתי המשפט, ומטרתו המרכזית תהיה הקניית ידע בסיסי בתחומי יסוד של עולם המשפט - משפט חוקתי, משפט פלילי, דיני נזיקין, דיני חוזים, דיני קניין, הגבלים עסקיים ודיני תאגידים. במהלך הקורס נדון בהסדרים החקיקתיים, כלומר סעיפי החוק הרלוונטיים, וכן הלכות מרכזיות בכל תחום, כלומר פסקי דין עקרוניים. נדון גם בעקרונות יסוד של השיטה המשפטית ובדוקטרינות משפטיות שונות. יינתן דגש על ניתוח כלכלי של המשפט.

 
1221-1111  מבוא לטכנולוגיות מידע
 Introduction to Information Technology 

הקורס מבוא לטכנולוגיות מידע בונה את הבסיס להבנתם של שימושי טכנולוגיית מידע בארגון ומתמקד בשימוש האישי המושכל בטכנולוגיות המידע (ט"מ) העכשוויות לצורך תמיכה בקבלת החלטות עסקיות. הקורס נפתח בהצגה קצרה של מושגי היסוד של טכנולוגיות אלה בהקשר העסקי שלהן. החלק העיקרי בקורס מוקדש לתרגול הבנייה של מודלים (כמותיים) לתמיכה בהחלטות עסקיות, כלומר עיצוב של גיליונות חישוב אלקטרוניים ומימושם בעזרת תוכנת היישום EXCEL, כולל הצגת נתונים וחקירתם באופן אנליטי וגראפי.

 

 
1221-1112  השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית- חוג לניהול
 Participation in Experimentation At the Faculty of Managemen 

 תלמידי שנה א' בחוג לניהול , מחוייבים להשתתף ב- 4 שעות מחקר  (240 נקודות) במהלך השנה האקדמית הראשונה. השלמת שעות המחקר הינה תנאי מקדים להרשמה לקורסי שנה ב'- יסודות השווק ושיטות מחקר אמפירי.

תלמידי חשבונאות- ניהול - יירשמו למעבדה ההתנהגותית במסגרת החוג לחשבונאות.

הרישום לקורס ייעשה במרוכז ע"י מזכירות החוג.

ההרשמה למחקרים ומעקב אחר צבירת שעות חתימה (שעות של השתתפות במחקרים), הינם באחריות התלמיד, ונעשים באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית. הגישה למערכת היא באמצעות אתר מערכת ניהול המחקרים -http://recanati-tau.sona-systems.com/

במערכת ניהול המחקרים קיימת רשימה מעודכנת של תלמידי שנה א' בחוג לניהול. בתחילת שנת הלימודים יישלח מייל לכל תלמיד ששמו מופיע במאגר, הכולל שם משתמש וסיסמא אישית. באחריות כל תלמיד שלא קיבל מייל לפנות לאחראי המעבדה להסדרת קבלת שם משתמש וסיסמא.

 על המחקרים השונים המתנהלים במעבדה ניתן ללמוד בערוצים הבאים: זימונים שישלחו באמצעות הדוא"ל, אתר האינטרנט של מערכת ניהול המחקרים, מודעות ברחבי הפקולטה לניהול.

 בתום כל מחקר יינתן אישור על ההשתתפות במחקר. אישור על השתתפות במחקר שנערך פיזית במעבדה, יינתן באמצעות חתימה על טופס מעקב המחקרים, אותו ניתן להוריד מאתר המעבדה ההתנהגותית. אישור על השתתפות במחקרי "און ליין" הינו קוד רנדומאלי שניתן בתום כל ניסוי. על מנת לשמור על פרטיות הנבדקים, החוקרים אינם יכולים לקשר בין קוד זה לבין תשובות הנבדקים במחקר. באחריות הנבדקים לשמור קוד זה. הקוד מהווה הוכחה להשתתפות במחקר.

באחריות כל תלמיד שהשתתף במחקר לוודא כי שעות המחקרים שהשתתף בהם נרשמו על שמו במערכת ניהול המחקרים. תלמיד שהשתתף במחקר ושעות החתימה לא עודכנו לו במערכת, יפנה לנסיין האחראי לאותו מחקר. במידת הצורך ניתן לפנות לאחראי המעבדה ההתנהגותית.

לבירורים נוספים ושאלות ניתן להיכנס לאתר המעבדה: http://recanati-tau.sona-systems.com/,

או לפנות לאחראית המעבדה חן פונדק בדוא"ל: chenpundak@mail.tau.ac.il

 

 
1221-2202  יסודות מערכות מידע
 Principles of Management Information Systems for Management 

דרישות קדם: מבוא לטכנולוגיות מידע, התנהגות ארגונית מיקרו
דרישה במקביל: התנהגות ארגונית מאקרו

הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ואילך. תלמיד שנה א' מנוע מללמוד קורס זה גם אם הוא עונה על דרישת הקדם לקורס.


הקורס מציג את המאפיינים העיקריים ומשאבי מערכות המידע בארגון ומתמקד בניהול נתונים בסביבה הארגונית/מקצועית. במהלך הקורס ייסקרו מושגים עיקריים בתחום השימוש במערכת המידע והשילוב שלה בתהליכים והטמעתה בארגון. יוצגו השלבים השונים בפיתוח מערכות וייסקרו כלים ושיטות לפיתוח יישומי מחשב ארגוניים. המחשת תהליכי הפיתוח תיעשה בעזרת עיצוב והקמה של בסיס נתונים, כולל ניסוח מודל הנתונים, הגדרת הסכמה, שאילתות ודוחות. בקורס משולבים חומר עיוני והתנסות מעשית תואמת במעבדה.

 התוכנה שבאמצעותה מומחשים המושגים בקורס היא Access לחלונות.

 
1221-2203  יסודות תורת ההחלטות
 Principles of Decision Theory 

דרישות קדם: מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' 

הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

החלטות רציונליות ולהקנות לתלמיד כלים העשויים לסייע לו בתהליכי החלטה. הקורס כולל חומר בסיסי בתורת ההחלטות הסטטיסטית, מודלים להערכת אינפורמציה, ניתוח העדפות, תורת התועלת והיחס לסיכונים, אי וודאות והסתברות סובייקטיבית.

 

 
1221-2301  יסודות החשבונאות
 Principles of Accounting 

החברה מתקשרת עם העולם החיצוני בראש ובראשונה באמצעות הדוחות הכספיים, תוך שימוש בשפת החשבונאות. ידיעת שפת החשבונאות מאפשרת הבנה וניתוח משמעות נתוני הדוחות הכספיים, לעיתים עד כדי זיהוי בעיות מבעוד מועד. הדוחות הכספיים מהווים מקור מידע משמעותי וראשוני לפעילות החברה. על כן, רכישת המיומנויות הנדרשות בקריאת הדוח הכספי, תוך הבנת המשמעויות המסתתרות מאחורי המספרים והמלל, מהותית לצורך הסקת מסקנות באשר למצבה של החברה.

מטרת הקורס הינה להקנות למשתמשים חיצוניים, כגון משקיעים ונותני אשראי, מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובכללי הדיווח הכספי, תוך התמקדות בהבנת הדוחות הכספיים. הדגש מושם על הבנת תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. החומר יילמד תוך הדגמות בעזרת דוחות כספיים.

 
1221-3102  התנהגות ארגונית-מאקרו
 Organizational Behavior-Macro 

קורס מבוא להכרת תחומים ועקרונות של ניהול בארגונים ומטרתו להתוודע ולבחון תיאוריות ארגוניות וגישות מרכזיות בתחום המאקרו העומדות בבסיסו של תהליך ניהול אפקטיבי ויעיל. נושאים מרכזיים שיידונו בקורס כוללים את התפתחות התיאוריה ה ניהולית, מבנים ארגוניים, יחסי ארגון וסביבתו המקומית והגלובלית, קבלת החלטות, תרבות ארגונית, פוליטיקה, כוח ושינוי ארגוני.

 
1221-3103  התנהגות ארגונית - מיקרו
 Organizational Behavior - Micro 

הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות ההתנהגות האנושית בארגונים. הקורס מתמקד באנשים – עובדים ומנהלים – המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים בהתנהגות ארגונית מיקרו וביישומיהם הניהוליים. הקורס מתמקד במספר נושאים אשר מיצגים (אך לא ממצים) את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט והקבוצה. הדגש הוא על האופן בו תפיסת הפרט, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון.

 

 
1221-3105  שיטות מחקר אמפירי
 Empirical Research Methods 

דרישות קדם:  מבוא לסטטיסטיקה, סטטיסטיקה לניהול ,
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
דרישה במקביל לתלמידי ניהול- כלכלה: מבוא לאקונומטריקה

הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

הקורס יעסוק בלימוד עקרונות הייסוד של מחקר בתחום הניהול.

  • ניסוח של שאלות מחקר והשערות, כתיבת הצעת מחקר ודו"ח במתכונת מאמר מדעי.

  • במערכי מחקר מסוגים שונים והבעיות האפשריות בהם: סקרים, שיטות תצפיתניות, מערכי מחקר ניסויים.

  • סוגיות במדידת משתנים במדעי הניהול: מהימנות ותוקף של מדידה, ניסוח שאלונים ושאלות, מדידת מושגים רבי מימדים (כולל טכניקות סטטיסטיות רלבנטיות כגון ניתוח גורמים וניתוח קלסתרים).

  • בעיות דגימה: שיטות דגימה וקביעת גודל המדגם.

  • משתנים מדכאים, ממתנים ומתווכים: היבטים מתודודלוגיים וסטטיסטיים.

  • בדיקות א-פרמטריות בסיסיות.

  • יילמד השימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS לצורך ניתוח ממצאי מחקר.

 
1221-3201  חקר ביצועים: תאוריה ויישומים
 Operations Research: Theory and Applications 

דרישות קדם: מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב', 
דרישת קדם/ במקביל לתלמידי ניהול-כלכלה בלבד: השלמה פרונטלית באלגברה לינארית,
הקורס אלגברה לינארית מוצע אחת לשנה בסמסטר א בלבד.

הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

הקורס יכיל שלושה חלקים: מודלים סטוכסטיים, מודלים דטרמיניסטיים ומשחקים שיתופיים. במודלים סטוכסטיים נלמד על שרשראות מרקוב, תהליכי לידה-מיתה, מדדי יעילות במערכות שרות (תורים) וסימולציה. במודלים דטרמיניסטיים נתמקד בנושא של תכנון לינארי: ניסוח בעיות,  פתרון בעיות באמצעות  תכנת ה-LINDO  , הבנת  הפלט כולל ניתוח רגישות, הבעיה הדואלית, פתרון בעיות באמצעות שיטת הסימפלקס וביצוע ניתוח רגישות באמצעות שיטת הסימפלקס. נציג ניסוח של מגוון בעיות על רשת. במשחקים שיתופיים נלמד על משחק שיתופי (קואליציוני) מהו, מתי מתקבל שיתוף פעולה מלא בין כל השחקנים, כיצד להקצות את סך העלויות/רווחים בין השחקנים  בצורה הוגנת עפ"י הליבה של המשחק ועפ"י ערך שפלי .

 
1221-3203  השלמה פרונטלית באלגברה לינארית
 Extra Class in Linear Algebra 

דרישות קדם: מתמטיקה לכלכלנים ב' . (זכאות להיבחן).

ההשלמה מיועדת לתלמידי ניהול כלכלה בלבד. מידע מפורט בתכנית הלימודים, לפי שנים. 
ההשלמה מוצעת אחת לשנה בסמ' א בלבד ומהווה דרישת קדם/במקביל לקורס חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים(לשעבר מבוא לחקר ביצועים ).

בקורס יילמדו הנושאים הבאים: מושגי יסוד באלגברה לינארית: וקטורים: המרחב האוקלידי ומושג התת-מרחב; תלות ליניארית וקומבינציה ליניארית. מטריצות: פעולות מטריציאליות; מטריצת הופכית; דטרמיננטות; פתרון מערכת משוואות ליניאריות.

 
1221-3301  יסודות המימון -תואר I
 Principles of Finance 

דרישות קדם: סטטיסטיקה לניהול
דרישות במקביל לתלמידי ניהול- כלכלה: מבוא לאקונומטריקה
הערה: לצורך מילוי הדרישה כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים.

מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בשטח המימון, להציג בפניהם את הבעיות המרכזיות ולפתח כלים אנליטיים לניתוח בעיות אלה. הנושאים הנכללים בקורס: הערכת נכסים פיננסיים, בדיקת כדאיות השקעה בפרוייקטים, סיכון והקשר בין תשואה לסיכון, בניית תיק הנכסים של המשקיע, ההחלטות המימוניות של הפירמה והערכת אופציות.

 
1221-3304   ygetartS fo slatnemadnuF
 Fundamentals of Strategy 

דרישות קדם: התנהגות ארגונית מיקרו , כלכלת עסקים א'
דרישה במקביל: התנהגות ארגונית מאקרו,  כלכלת  עסקים ב'
הערה: הקורס ניתן באנגלית.
מידע נוסף מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים, לפי שנים.

In this course you will learn to analyze a company’s business environment, select a strategy, and construct the organization necessary to put it into action. We will build on insights developed in other course, explore and apply tools to arrive at understandings that are both applicable in the business world and deeply rooted in a thorough academic understanding. The emphasis throughout is on the development and application of conceptual models which clarify the interactions between industry, competition, firm resources, and the structure and development of firm capabilities. 

 
1221-3401  מבוא לדיני מיסים
 Introduction to Tax Law 

קורס בחירה כללי.

דרישת קדם: יסודות המשפט העסקי.

תלמיד המשלב  חוג לימוד שני חשבונאות מנוע מללמוד קורס זה.
תלמיד המשלב משפטים  אשר למד את קורס הבחירה: דיני מסים (1411.9303) בפקולטה למשפטים, יהיה מנוע מללמוד קורס זה.  


מטרת הקורס היא להקנות לתלמיד הבנה בנושאי מס בישראל. הדגש בקורס הוא על כלים ורקע מוסדי כאחד, במיוחד בנושאי מס הכנסה, רווחי הון, מיסוי חברות, עידוד התעשייה ומס ערך מוסף.

 
1221-4108  מנהיגות
 Leadership 

קורס בחירה כללי.
דרישות קדם:   התנהגות ארגונית מיקרו,  התנהגות ארגונית מאקרו

קורס בחירה:
הקורס מתמקד בהתפתחות החשיבה המדעית על תיאוריות המנהיגות, ומתמקד בתיאוריות מנהיגות חדשות: מנהיגות מתמירה ומנהיגות רישתית. הקורס, שהינו בעל רכיב חוויתי, עוסק במנהיגות ברמת הפרט, הצוות והארגון. בקורס נדונים הנושאים: תיאוריות תכונות, מצביות ותיאוריות תלות של מנהיגות, כוח והשפעה, מנהיגות ורשתות, מנהיגות מתמירה פיתוח חזון, צמיחת מנהיגות, מנהיגות ותקשורת ופיתוח מנהיגות.

 
1221-4120  אתיקה בעסקים
 Ethics in Business 

קורס בחירה כללי.

 דרישות קדם:  התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו 

 קורס בחירה:

קורס בנושא אתיקה ועסקים כולל שני ממדים עיקריים, האחד, אתיקה והשני הקשר של האתיקה לעסקים. בחלקו הראשון של הקורס ידונו שתי גישות מרכזיות של מוסר, הגישה התכליתנית והדאונטולוגית. בכל גישה יש תפיסות משנה, אבל בעיקר ידונו התפיסה התועלתנית ותפיסת המוסר של קאנט. כיון שבקונטקסט הכלכלי יש נטייה לאינדיבידואליזם תידון האפשרות של אגואיזם מוגבל שיש הרואים בו את המיטב של הגישה הכלכלית הרווחת. נושאים אחרים שיש להתייחס אליהם כוללים את נושא הצדק בכלל, על פי שתי גרסאות של נוז'יק ורולס. אי אפשר גם שלא להתייחס לתפיסות שיש בהם הבנה של פעילות כפועל יוצא של המידות הטובות. התפיסה על יחסיותו של המוסר וקשריו עם חוק ומשפט. בחלקו השני של הקורס יימצאו נושאים הקשורים להיותו של הארגון ישות שיש להכליל עליו עקרונות המוסר, או מוסר וארגונים. ונושאים הכוללים בעלות, רווחים וצדק. זכויות וחובות של עובדים. עסקים בינלאומיים וחשיבותה של תרבות. יחסי ארגון סביבה טבעית.

 
1221-4301  יסודות השיווק
 Principles of Marketing 

דרישות קדם: כלכלת עסקים א' (זכאות להיבחן)
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית.
 הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית. במהלך הקורס תוצג "השפה השיווקית" באמצעות סקירה של מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות בתחום השיווק. הנושאים בהם יעסוק הקורס יכללו את מהות השיווק והתפיסה השיווקית, מערכת השיווק וסביבתה, התנהגות קונים מערכת המידע ומחקרי שיווק, שיווק מטרה (פילוח ומיצוב) תמהיל השיווק ומרכיביו. מושגים ותפיסות אלו מהווים בסיס אפשרי להרחבות וניתוחים בקורסים מתקדמים יותר בתחום. המעבר על המושגים יעשה תוך שימת דגש על מסגרת קבלת החלטות ניהולית, ובפרט קבלת החלטות הקשורות ליצירת "תכנית שיווק".

 
1221-4305  התנהגות צרכנים
 Consumer Behavior 

קורס בחירה כללי.
דרישות קדם:  יסודות השיווק

קורס התנהגות צרכנים עוסק בניתוח מכלול התהליכים התפיסתיים וההתנהגותיים אשר משפיעים על הפרט בתפקידו כצרכן. הקורס עוסק בתיאוריות ומודלים אשר מקורם במדעי ההתנהגות ובשיווק ומתמקד בנושאים כמו פילוח, מיצוב, מוטיבציה, תפיסה וקשב, מעורבות הצרכן, זיכרון, למידה, שכנוע עמדות והעדפות וקבלת החלטות. הכלים הנרכשים בקורס מספקים למנהל הבנה מעמיקה של התנהגות הצרכן ונועדו לסייע לו בעיצוב מאמצי השיווק באופן יעיל ומותאם להתנהגותם הצרכנית של קהלי המטרה.

 
1221-4325  כלכלה התנהגותית לניהול
 Behavioral Economics for Management 

קורס בחירה כללי.
קורס משותף עם תלמידי התכנית למצטיינים פכ"מ .
דרישות קדם:  כלכלת עסקים ב' או מיקרו כלכלה  ב', 

כלכלה התנהגותית עוסקת בהחלטות שסוטות באופן שיטתי מהמודל הכלכלי הקלאסי של האדם הרציונלי. בקורס זה נדון בעדויות אמפיריות על השפעת גורמים פסיכולוגיים על התנהגות כלכלית וננתח מודלים פורמליים שמביאים בחשבון התנהגות שאינה רציונלית. להלן מספר דוגמאות לנושאים שנסקור: חשבונאות מנטלית, קבלת החלטות בתנאי אי ודאות, העדפות חברתיות, השפעת תמריצים כספיים, רציונליות מוגבלת בחשיבה אסטרטגית והשפעת הטיות צרכנים על תחרות בין פירמות. בכל נושא, נציג את המודל ה"התנהגותי" מול המודל הרציונלי ונבחן כיצד הטיות התנהגותיות שונות משפיעות על שווקים כלכליים, ניהול ומדיניות ציבורית.

 
1221-4515  אתיקה ודיני ניירות ערך
 Ethics and Securities Law 

קורס בחירה כללי. 

דרישת קדם: יסודות המשפט העסקי.


הקורס יעסוק בשני נושאים: האחד – דיני ניירות ערך, והשני – אתיקה מקצועית בניירות ערך.

בחלקו הראשון של הקורס נסקור את החוקים והתקנות העיקריים הקשורים בתחום ניירות הערך ובכלל זה, חוק החברות (הגדרה של חברה, סוגי חברות, האורגנים ובעלי תפקידים בחברה, חובות החלות על נושאי משרה ודרכי קבלת החלטות); חוק ניירות ערך (בדגש על חובות הגילוי, פרסום תשקיף בהנפקת נירות ערך, חובות הדיווח, כולל דוחות תקופתיים ודוחות מיידים); חוק השקעות משותפות בנאמנות (הגדרת קרן נאמנות וכיצד היא מוקמת, סוגי קרנות נאמנות, מנהל הקרן ונאמן הקרן וההגבלות החלות עליהם, ניהול שוטף של הקרן והכללים החלים על אחזקות בקרן).

בחלקו השני של הקורס נעסוק בפעולות שמותרות ובפעולות שאסורות בכל הקשור לניירות ערך, ובכלל זה: עבירות ניירות ערך (שימוש במידע פנים, תרמית ועבירת עובד חבר בורסה); אתיקה מקצועית לעוסקים בייעוץ, שיווק או ניהול תיקי השקעות, תוך הבחנה בין בעלי רישון למי שאינם בעלי רשיון; וחובות מכוח חוק איסור הלבנת הון והצווים שהוצאו מכוחו.

 
1221-4536  נושאים נבחרים במצוינות תפעולית
 Topics in Operational Excellence 

קורס בחירה כללי.
דרישות קדם:   סטטיסטיקה לניהול 
הערה : תלמיד שלמד את הקורס לוגיסטיקה תפעולית, מנוע מללמוד את קורס הבחירה.
 הערה: לצורך מילוי הדרישה כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

הקורס עוסק בישום האסטרטגיה הארגונית באמצעות התמקדות בכלים המובילים למצוינות תפעולית. מצוינות תפעולית מתמקדת בתכנון, מדידה וניהול תהליכים, הן במערכות ייצור והן במערכות שרות. החשיבה התפעולית המובילה למצוינות היא קריטית עבור ארגון הפועל בסביבה תחרותית,מכיוון שהיא מהווה "מצפן" המאפשר לזהות חריגות וסטיות בפעילות הארגון למול מטרותיו ובכך להוביל לשיפור מתמיד.

במסגרת הקורס נלמדאת הבסיס התיאורטי ונכיר עקרונות חשובים מתחום ניהול התפעול וכן נרכוש כלים ותובנות אותם נלמד ליישם, תוך זיהוי הזדמנויות לשיפור המערכת התפעולית, כאמצעי להשבחת ערך הארגון והשגת יתרון תחרותי.

 
1221-4569  קליניקה עסקית- ייעוץ אסטרטגי לעסקים קטנים ובינוניים
 Strategic Consulting to Smes 

קורס בחירה כללי.

דרישות קדם:
יתקבלו סטודנטים שנה ב' ו-ג' עם ממוצע משוקלל 80 ומעלה  בקורסי היסוד ובכפוף למיון על פי גיליון ציונים ומכתב קבלה.
כמו כן יתקיימו ראיונות אישיים עם המועמדים לקראת פתיחת סמסטר ב'.
טופס רישום יתפרסם בהמשך.

בקורס זה ילמדו הסטודנטים ויישמו טכניקות של ייעוץ אסטרטגי לחברות קטנות ובינוניות בישראל. מחד, נלמד שיטות עבודה, כלי עבודה ודילמות בפניהן ניצבים יועצים אסטרטגיים ומאידך, יוציאו הסטודנטים לפועל (בקבוצות, תחת הנחייה וליווי של יועץ אסטרטגי מקצועי) פרויקט ייעוץ אסטרטגי לחברות (Learning by doing). בקורס נשים דגש על פיתוח מגוון מיומנויות הנדרשות לייעוץ אסטרטגי. הקורס מתאים א) לסטודנטים מצטיינים השוקלים להשתלב בעולם הייעוץ האסטרטגי ו-ב) לסטודנטים מצטיינים העובדים או העשויים לעבוד אל מול יועצים אסטרטגיים במסגרת עבודתם. בשנה"ל תשע"ז יושם דגש על עבודה מול חברות מסוג פלטפורמות של כלכלה משתפת.

 
1221-4571  אחריות תאגידית
 Buisiness For Social Responsibility 

קורס בחירה

דרישת קדם: החל משנה ב', יתקבלו סטודנטים  בכפוף למיון על פי גליון הציונים וראיון אישי. רישום יעשה לקראת סמסטר ב'.
 
בקורס זה ילמדו הסטודנטים ויישמו בניית אסטרטגיה של אחריות חברתית לפירמה, החל משלב הדיון בסוגיה (למה בכלל צריך את זה), דרך הכרות עם מגמות חדשניות בתחום (מקיינס ועד פורטר) ועד לשלב בניית פרויקט דגל רלוונטי (אז איך בעצם עושים את זה).

 דרישות הקורס - הגשת שתי עבודות

§        עבודת אמצע - בחירה, הצגה וניתוח של באנצ׳מארק מהארץ או מהעולם. §        עבודת גמר - בחירת פרויקט דגל בפירמה ספציפית. 

 הקורס יקנה לסטודנטים יכולת הצגה בפני קהל.

במסגרת הקורס יתקיימו 2-3 סיורים בחברות מובילות במשק - מיקרוסופט, שטראוס, קוקה-קולה (החברה המרכזית למשקאות קלים).  הנוכחות בסיורים הינה חובה.

 

 

 

 
1221-5111  יסודות המתמטיקה לניהול
 Introduction to Mathematics for Management 

מושגי יסוד בחשבון אינפיניטסימלי: פונקציות של משתנה אחד: תחום ותמונה; פונקציה ליניארית, פולינומים, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציות מורכבות, פונקציות הופכיות. גבולות ורציפות: סדרות, גבול של פונקציה; חישובי גבולות; רציפות של פונקציה. נגזרות: מושג הנגזרת ומשמעותה; כללי גזירה; נקודות קיצון של פונקציה; אסימפטוטות. אינטגרלים: אינטגרל לא מסוים; כללי אינטגרציה; האינטגרל המסוים ומשמעותו; חישובי שטחים. פונקציות רבות משתנים: תחום ותמונה; עקומות שוות ערך; נגזרות חלקיות; פונקציות סתומות; נקודות קיצון עם אילוצי שוויון; קמירות וקעירות.

מושגי יסוד באלגברה לינארית: וקטורים: המרחב האוקלידי ומושג התת-מרחב; תלות ליניארית וקומבינציה ליניארית. מטריצות: פעולות מטריציאליות; מטריצת הופכית; דטרמיננטות; פתרון מערכת משוואות ליניאריות.

 
1221-5112  מבוא לסטטיסטיקה
 Introduction to Statistics 

דרישות במקביל:  יסודות המתמטיקה לניהול

הערה: לצורך מילוי הדרישה כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים ובטבלת ההמרה של קורסים חלופיים. 

 סטטיסטיקה תיאורית. הסתברות: מרחב המדגם; אקסיומות ותכונות; קומבינטוריקה. הסתברות מותנה: הגדרות ותכונות, משפט בייס; אי-תלות. משתנה מקרי חד ממדי בדיד: פונקצית הסתברות; תוחלת ושונות. התפלגויות מיוחדות: בינומי, גיאומטרי, אחידה , היפרגיאומטרית , בינומי שלילי ופואסוני. משתנה מקרי חד ממדי רציף: פונקצית התפלגות מצטברת ופונקצית צפיפות; תוחלת ושונות. התפלגויות מיוחדות: התפלגות אחידה; התפלגות מעריכית; התפלגות נורמלית. משתנה מקרי רב ממדי: התפלגות מותנית ושולית; שונות משותפת ומקדם המתאם; סכום משתנים מקריים בלתי תלויים.

 
1221-5114  סטטיסטיקה לניהול
 Statistics for Management 

דרישות קדם: מבוא לסטטיסטיקה  (זכאות להיבחן)
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

משתנה יחיד.
התפלגויות הממוצע והשונות. אומד נקודתי בלתי מוטה: תוחלת, פרופורציה ושונות. רווח בר סמך: תוחלת, פרופורציה, שונות, הפרשי תוחלות. בדיקת השערות סטטיסטיות: סוגי הטעויות ועצמה. מבחנים: תוחלת, פרופורציה, שונות, הפרשי תוחלות, יחס שונויות.
רגרסיה ליניארית.
רגרסיה פשוטה: הנחות המודל, אומדי ריבועים פחותים ותכונותיהם, רווחי בר סמך, בדיקת השערות חיזוי. רגרסיה מרובה: הרחבת המודל הפשוט, ניתוח שונות, משתנים לא-לינאריים, משתני דמי, חריגות מהמודל.

הקורס יודגם ויתורגל ב-Excel.

הסקה סטטיסטית מהי: אוכלוסייה ומדגם; מדגם מיקרי פשוט.

 
1221-5116  מודלים שימושיים בחקר ביצועים
 Practical Models in Operations Research 

דרישות קדם:  יסודות המתמטיקה לניהול, מבוא לסטטיסטיקה, 
בחינת מעבר בהשלמת בנושא "אלגברה לינארית", (לתלמידים שקיבלו פטור חלקי מהקורס מתמטיקה לניהול)-
ראה בהרחבה הערה בתכנית הלימודים.  

הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים. 

הקורס עוסק במודלים מרכזיים בחקר ביצועים: מודלים דטרמיניסטים (תכנון לינארי), מודלים סטוכסטיים (שרשראות מרקוב ותורת התורים) וכן ביסודות תורת המשחקים השיתופיים. תוך הצגת בעיות מעשיות מגוונות, נלמד על חשיבותם של המודלים המתמטיים לשם ניתוח ופתרון בעיות החלטה שונות.

 
1221-5118  מאקרו כלכלה והמשק הישראלי
 Macro-Economics and the Israeli Economy 

דרישות קדם:  יסודות המתמטיקה לניהול , כלכלת עסקים א' ,
כלכלת עסקים ב' (זכאות להיבחן)
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

בקורס יידונו הנושאים האלה: מבוא - מאקרו-כלכלה, המשק הישראלי, הקשר בין מאקרו כלכלה וקבלת החלטות ניהולית, השחקנים העיקריים במשק: צרכנים, פירמות, ממשלה, מבנה השוק; הגדרת ומדידת התוצר; התפתחות האגרגטים העיקריים של המשק הישראלי על פני זמן; הכנסה לאומית, דוח הווי הון; מודל קינסיאני פשוט; מודל קינסיאני כולל ממשלה ומסחר בינלאומי, מדיניות פיסקלית והשלכותיה על ניהול חברות; היצוא, היבוא, שע"ח והחוב החיצוני של ישראל; מדיניות כלכלית ומשמעותה עבור המשק בכלל והמנהל בפרט; ישראל והמזרח התיכון - השוואה ומשמעויותיה; שוק הכסף; הבנקים בישראל, נכסים פיננסיים בישראל; שיווי משקל בשוק הכסף ושוק המוצרים; מדיניות פיסקלית ומוניטרית בישראל; צד הייצור: פונקצית הייצור, אבטלה, תעסוקה מלאה בטווח הארוך, שכר ומחירים; שיווי משקל כללי במשק; אינפלציה ואבטלה; מדיניות ממשלתית וחיזוי של משתנים עיקריים במשק הישראלי - והמשמעות למנהל. 

 
1221-5119  כלכלת עסקים א'
 Business Economics A 

דרישות קדם: יסודות המתמטיקה לניהול  (זכאות להיבחן)
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים. 

 בקורס זה ננתח את התנהגות היצרנים והצרכנים בשוק בו מתקיימת תחרות משוכללת ובשוק מונופוליסטי.    

 להלן נושאי הקורס:

 1. הקדמה לקורס. 
 2 . תורת הצרכן- מבוא, העדפות ומגבלות התקציב
 3 . פונקציית הביקוש, עודף צרכן וגמישויות הביקוש . 
 4 . תורת היצרן- מבוא, פונקציית ייצור
 5 . עלויות ייצור
 6. פונקציית הרווח והיצע פירמה תחרותית
 7. שווי משקל תחרותי - טווח קצר וארוך, רווחה.
 8 .
התערבות ממשלה בשוק תחרותי.
 9. מונופול

 
1221-5120  כלכלת עסקים ב'
 Business Economics B 

דרישות קדם: כלכלת עסקים א' (זכאות להיבחן)
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

 הקורס יתמקד בהתנהגות הפירמה בתחרות לא משוכללת. להלן הנושאים:  

 1. חזרה על מונופול
2. אפליית מחירים, מונופול מפלה
3. מחירים לא לינארים ומכירה בחבילות
4.. תחרות בין מעטים (אוליגופול).
5. קרטל.
6. פירמה מנהיגת מחירים. ג. מודל קורנו-נאש, מודל סטקלברג ומודל ברטרנד.
7. תחרות מונופוליסטית- מחירים כמשתני החלטה.

 
1221-6105  סמינר-נושאים נבחרים בכלכלת שירותים ותפעול
 Selected Topics In Economics of Operations Management 

דרישות קדם:

1. החל משנה ג.
2. שיטות מחקר אמפירי

מטרתו של סמינר אנליטי זה הינה לחשוף את הסטודנט/ית לתיאוריה המחקרית העדכנית בתחום של כלכלת שירותים ותפעול. במסגרת סמינר זה נדון בכל שבוע בנושאים נבחרים תוך קריאה מעמיקה וביקורתית של מאמרים בתחום. נעשה שימוש בכלים כלכליים לבחינת פעילויות תפעוליות בחברה. פעילויות תפעוליות כוללות עיצוב ותיכנון תהליכי פיתוח בחברה, עיצוב שרשראות-אספקה, מערכות חוזיות בין חברות בשרשראות-אספקה, השקעה בקיבולות ייצור, ניהול מדיניות מלאי, ניהול איכות וכו'.

 
1221-6417  סמינר- כח והיררכיה בארגונים
 Seminar-Power and Hierarchy in Organizations 

דרישות קדם:

1. החל משנה ג.
2. שיטות מחקר אמפירי
3.התנהגות ארגונית מיקרו,  התנהגות ארגונית מאקרו
הערה:   לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

הסמינר מתמקד בהיבטים פסיכולוגיים של כוח (power) והיררכיה בארגונים. במפגשים הראשונים נדון בפונקציונאליות של היררכיות ויוצגו התיאוריות העיקריות בתחום. בנוסף נדון בהשפעות של כוח והיררכיה על מגוון תופעות בעולם העבודה כגון: קבלת החלטות, נטילת סיכונים, קבלת עצות, ביצועים בצוותים ועזיבת העבודה. בחלקו השני של הסמינר, המשתתפים יעבדו בזוגות על פיתוח ויישום שאלת מחקר מקורית בתחום הכוח וההיררכיה בארגונים, משלב גיבוש התיאוריה ודרך התנסות מעשית במתודולוגיה ניסויית. 

 
1221-6418  סמינר- ניהול חוצה תרבויות - מבט מאקרו
 Seminar- Cross Cultural Management 

דרישות קדם:

1. החל משנה ג.
2. שיטות מחקר אמפירי
3. התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו, שיטות מחקר אמפירי

התחזקות מגמת הגלובליזציה לצד ההתפתחות המואצת בתחומי הפלטפורמות הטכנולוגיות וטכנולוגיות המידע בעשורים האחרונים – הופכת את העולם כולו לזירת פעילות שוקקת ליותר ויותר חברות שעוסקות ומעורבות בפעילות עיסקית גלובלית. ליבה של פעילות כזאת, הינה העברת מוצרים, שירותים, הון, כח-אדם, טכנולוגיה, ידע, או מידע  תוך חציית גבולות. בפועל, משמעותה של פעילות זו, הינה חציית גבולות לאום, רגולציה, מאקרו כלכלה, שווקי הון, דמוגרפיה, פוליטיקה, ובראש ובראשונה – חציית גבולות תרבותיים.

הקורס יעסוק בהבנת המושג "תרבות", במודלים למדידת הבדלים בין תרבויות, ובאופן שבו משפיעים הבדלים בינתרבותיים על ניהול חברות גלובליות, על אתגריהן הניהוליים, ועל הדרכים להתמודד איתם.

 
1221-6503  סמינר- נדל"ן ודיור
 Seminar- Real Estate and Housing 

דרישות קדם:

1. החל משנה ג.
2. שיטות מחקר אמפירי

מטרתו המרכזית של הקורס היא להקנות לסטודנטים כלי חשיבה (מעולם הכלכלה הראציונאלית, הפסיכולוגית והסוציולוגית) על סוגיות הקשורות בשוק הנדל״ן והדיור. בסדרה של מספר שיעורים, יוצגו לסטודנטים אופני חשיבה ודרכי פתרון שאלות בנושאים שונים הנוגעים לשוק הנדל״ן והדיור. לאחר מספר מפגשים כיתתיים, הסטודנטים יחלו בעבודה עצמאית (בזוגות) אשר בה הם (א) ינסחו שאלה אמפירית הנוגעת להיבטים השונים של שוקי הנדל״ן והדיור; (ב) ינסחו ויישמו דרכי פתרון לשאלה שנבחרה ו- (ג) יכתבו דו״ח מסכם שמפרט את שלבים (א) ו- (ב) ואת תוצאות המחקר. הדו״ח המסכם יכלול, בין השאר, סקירת ספרות רלבנטית, תאור שיטת המחקר, תאור נתוני המחקר ותאור התוצאות. מהלך העבודה העצמאית ילווה בפגישות תקופתיות עם מנחה הסמינר.  

 
1221-6801  סמינר: העדפות וקבלת החלטות: תיאוריה, מעבדה ותחזית
 Seminar- Preferences and Decision Making ? Theory, Laboratory and Prediction 

דרישות קדם:

1. החל משנה ג.
2. שיטות מחקר אמפירי
3. כלכלת עסקים ב' 

מטרתו של סמינר זה הינה לחשוף את הסטודנט/ית לתיאוריה המחקרית העדכנית בתחום של העדפה נגלית. במסגרת הסמינר נתוודע להתקדמות התיאורית והניסויית בתחום, ננתח נתונים אופייניים לניסויים אלה ונפתח מתודולוגיות לביצוע תחזית בהתבסס על נתוני עבר.
רב מטלות הסמינר יוגשו כבר במהלך הסמסטר ליכך, הגשת העבודה המסכמת יכולה להעשות מיד עם סיום הסמסטר.

 
1221-7002   I mrotsdnarB LAERO'L
 L'OREAL Brandstorm I 

קורס בחירה כללי.
דרישות קדם: יסודות השווק בציון 78 ומילוי שאלון אישי
דרישת במקביל: שיטות מחקר אמפירי

קורס פרוייקט זה הינו חלק משיתוף פעולה ייחודי שמקיימת הפקולטה לניהול ע"ש קולר עם חברת L'OREAL.
מדי שנה מקיימת חברת L'OREAL את תחרות L'OREAL Brandstorm שהינה תחרות בינלאומית, המציבה אתגר שיווקי בפני סטודנטים למנהל עסקים, המתמחים בשיווק.

למידע אודות התחרות – אתם מוזמנים להיכנס לאתר התחרות:
https://brandstorm.loreal.com/en/challenges/landing

הקורס, שהיקפו 4 ש"ס, מיועד לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להתנסות בהתמודדות עם אתגר שיווקי אמיתי. במסגרת הקורס כל צוות סטודנטים ינהל מחקר שיווקי מעשי ועצמאי ויגבש אסטרטגיה ותכנית פעולה להתמודדות עם אתגר זה.

בסיום הקורס תתקיים תחרות פנימית, ברמת הפקולטה, וייבחרו שני צוותים שייצגו את הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, בתחרות הארצית (באפריל 2019).

הצוותים שיבחרו לייצג את הפקולטה בתחרות הארצית יתכוננו לתחרות במהלך המחצית הראשונה של סמסטר ב' (ויזוכו ב- 2 ש"ס נוספים) במסגרת קורס L'OREAL Brandstorm II.

הצוות שיזכה בתחרות הארצית, והאזורית ייסע לייצג את ישראל בתחרות הגלובאלית, שתתקיים בפאריס (במאי 2020).

 
1221-7003   II mrotsdnarB LAERO'L
 L'OREAL Brandstorm II 

דרישות קדם: L'OREAL Brandstorm I

חלק II- קורס המשך לחלק הראשון המתקיים בסמסטר א.

קורס פרוייקט זה הינו חלק משיתוף פעולה ייחודי שמקיימת הפקולטה לניהול ע"ש קולר עם חברת L'OREAL.

מדי שנה מקיימת חברת L'OREAL את תחרות L'OREAL Brandstorm שהינה תחרות בינלאומית, המציבה אתגר שיווקי בפני סטודנטים למנהל עסקים, המתמחים בשיווק.

למידע אודות התחרות – אתם מוזמנים להיכנס לאתר התחרות:

https://brandstorm.loreal.com/en/challenges/landing

הקורס, שהיקפו 4 ש"ס, מיועד לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להתנסות בהתמודדות עם אתגר שיווקי אמיתי. במסגרת הקורס כל צוות סטודנטים ינהל מחקר שיווקי מעשי ועצמאי ויגבש אסטרטגיה ותכנית פעולה להתמודדות עם אתגר זה.

בסיום הקורס תתקיים תחרות פנימית, ברמת הפקולטה, וייבחרו שני צוותים שייצגו את הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, בתחרות הארצית (באפריל 2019).

הצוותים שיבחרו לייצג את הפקולטה בתחרות הארצית יתכוננו לתחרות במהלך המחצית הראשונה של סמסטר ב' (ויזוכו ב- 2 ש"ס נוספים) במסגרת קורס L'OREAL Brandstorm II.

הצוות שיזכה בתחרות הארצית, והאזורית ייסע לייצג את ישראל בתחרות הגלובאלית, שתתקיים בפאריס (במאי 2020).

 
1221-7010  תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול
 Investment Theory and Security Analysis 

קורס בלימודי ההקבץ: ניהול פיננסי ושוק ההון.

דרישות קדם: יסודות המימון בציון 78 לפחות 

לפחות מאז המחאה החברתית של שנת 2011, יוקר המחיה בתחום המזון עומד במרכז סדר היום האזרחי בישראל. לצורך הורדת מחירי המזון בישראל, פועלים משרדי הממשלה ורגולטורים שונים להורדת חסמי יבוא, הגברת התחרות והגדלת המודעות הצרכנית. במקביל, רשתות שיווק המזון מתמודדות עם שינויים במפת התחרות בענף קמעונאות המזון (למשל רכישת מגה על ידי ינות ביתן), גידול בקניות אונליין, התרחבות המותג הפרטי, וכן גידול בהיקף הרכישות של מוצרים "בריאים". במסגרת הסמינר ננסה להבין את מידת ההשפעה האמיתית של שינויים אלו ואחרים על מחירי המזון. בפרט, במסגרת הסמינר כל קבוצת תלמידים תתמודד עם פרויקט נקודתי, ותעשה שימוש במסדי נתונים של כלל מחירי מוצרי המזון במאות חנויות מזון ברחבי ישראל, במהלך השנים האחרונות. כמו-כן, ידרשו הסטודנטים להציג מאמרים מחקר אשר מדגישים את ההבדל בין מתאם (קורלציה) לבין קשר סיבתי.   

 
1221-7011  ניהול פיננסי
 Financial Management 

קורס בלימודי ההקבץ: ניהול פיננסי ושוק ההון.

תלמיד ניהול- כלכלה המשתתף בלימודי ההקבץ, מנוע  מללמוד את הקורסים: "אופציות ושווקים פיננסיים" (1011.3509) וגם  (Introduction To Finacial Economics"   (1011.3191 הניתנים בביה"ס לכלכלה.

דרישות קדם: יסודות המימון בציון 78 לפחות

הקורס עוסק בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות בחברות עסקיות. ההחלטות כוללות מדיניות השקעות, מדיניות דיבידנדים וקביעת מבנה ההון האופטימלי. נושאים נוספים כוללים מיזוגים ורכישות, הנפקת ניירות ערך להמרה, והערכת ביצוע מנהלים ויישומי "בעיית הסוכן" בתהליכי קבלת ההחלטות .הקורס כולל הרצאות וניתוחי אירועים.

 
1221-7012  אופציות ומכשירים עתידיים
 Options and Futures 

קורס בלימודי ההקבץ: ניהול פיננסי ושוק ההון.
תלמיד ניהול- כלכלה המשתתף בלימודי ההקבץ, מנוע  מללמוד את הקורסים: "אופציות ושווקים פיננסיים" (1011.3509) וגם (Introduction To Finacial Economics"  (1011.3191 הניתנים בביה"ס לכלכלה.

דרישות קדם: יסודות המימון בציון 78, תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול.

 תיאור הקורס
הקורס מספק כלים אנליטיים וידע הדרושים למנהל תיקים מקצועי ומשקיע פרטי בשוק ההון לצורך החלטות השקעה ובנית תיקי השקעה תחת תנאי אי ודאות וגם כשהשוק אינו נזיל לחלוטין. הקורס דן בנכסים הפיננסים העיקריים: איגרות חוב, מניות, אופציות וחוזים עתידיים.  תיבחן יעילות השוק ואיך ניתן לנצל אי יעילויות מסוימות כדי להשיג תשואות עודפות. הקורס דן גם בהערכת ביצועי השקעות מנוהלות.

 
1221-7020  מבוא לאנליטיקה עסקית
 Intoduction to Business Analytics 

​קורס בלימודי ההקבץ : ניהול נתוני עתק ובינה עסקים. Big Data-

דרישת קדם:  סטטיסטיקה לניהול בציון 78.  (תלמידי החוגים מדעי המחשב וסטטיסטיקה ומדעים להי טק- פטורים מדרישה זו.)
 הערה: לצורך מילוי הדרישה כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

התפתחויות בטכנולוגיות המידע מאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי "ביג דאטה"  מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועיים העסקיים. מטרת קורס זה הינה להסביר עקרונות יסודיים שעומדים בבסיסו של תחום ה- Business Data Analytics. הקורס יתמקד בהסבר של עקרונות, שיטות, יכולות ומגבלות של אנליטיקה לעסקים, וכן במתודולוגיות "המרה" של בעיות עסקיות לבעיות גנריות שניתן לפתור בכלי Data Science. הסטודנטים יישמו את הנלמד בתוכנת R, סביבת תוכנה מובילה לניתוחים סטטיסטיים עם מסדי נתונים גדולים.

 
1221-7021  טיפול יישומי בנתונים
 Data Handling for Business Data Analytics 

​קורס בלימודי ההקבץ:  ניהול נתוני עתק ובינה עסקים. Big Data-
תלמידי מדעי המחשב, מדעים להיטק, פטורים מקורס זה.

סטטיסטיקה לניהול בציון 78. (תלמידי סטטיסטיקה- פטורים מדרישה זו)
הערה: לצורך מילוי הדרישה כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

תחומי הData Science-  ו Business Data Analytics  כוללים טכנולוגיות ושיטות המאפשרות איסוף ועיבוד כמויות עצומות של נתונים ממגוון רחב של מקורות שאינם בהכרח מאורגנים. נתונים אלו, המכונים באופן פופולרי Big Data מאפשרים לגופים עסקיים קבלת תובנות עסקיות חשובות ושיפור משמעותי בביצועים העסקיים.  שלב הכרחי בתהליכי Data Science הינו שלב הData Processing,  שכולל השגת נתונים גולמיים ממקורות פנימיים וחיצוניים, עיבוד וארגון הנתונים, המרתם לפורמטים המתאימים לניתוח, וניהול הנתונים. נתונים גולמיים אלו יכולים להמצא במסגרת הארגון, באינטרנט, במאגרי מידע, או בידי גופים אחרים. הנתונים יכולים להופיע בצורה מאורגנת או בלתי מאורגנת (unstructured data), בפורמטים שונים, חלקם סטנדרטיים וחלקם יחודיים. קורס זה יתמקד בהבנת תהליך השגת הנתונים ממקורות שונים, לימוד כלים בסיסיים בתכנות (שפת (Python הכרות עם פורמטים וAPI-  מקובלים באינטרנט לצורך "שאיבת נתונים", היכרות עם בסיסי נתונים רלציונים ושפת SQL  לצורך ניהול נתונים.

 
1221-7022  טכנלוגיות ביג דאטה
 Big Data Technologies 

​קורס בלימודי הקבץ   ניהול נתוני עתק ובינה עסקים. Big Data-

דרישות קדם: טיפול יישומי בנתונים . (תלמידי מדעי המחשב, מדעים להיטק פטורים מדרישה זו).

בעולם העסקי של היום נאספות ונאגרות כמויות מידע הגדלות בקצב מסחרר. היכולת לשלוט ביעילות בכמות (Volume) ,שטף (Velocity) , ומגוון (Variety) סוגי הנתונים, הופכת להיות משאב ארגוני בעל ערך בסביבה עסקית גלובלית ותחרותית. יכולת זו מאפשרת לחברות להשיג תועלות משמעותיות בתחומים כגון שיווק, מכירות, ניהול מלאי, ועוד. על מנת להפיק תובנות אנליטיות בעלות ערך לארגון, נדרש לבצע פעולות קריטיות הכוללות איסוף, עיבוד, אחסון וניתוח נתונים במימדי ענק. לשם כך נדרשת תמיכה במגוון של טכנולוגיות חדשניות הקרויות טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data technologies). קורס זה סוקר טכנולוגיות המאפשרות מתן מענה טכנולוגי הולם לדרישות Big Data ואשר אינם נתמכים בעזרת כלים סטנדרטיים בעולם טכנולוגיות המידע הארגוניים. הקורס יתמקד בהצגת פתרונות ישומיים לתחום טכנולוגיות נתוני עתק (Big Data) בסביבה עסקית ושיווקית.  במהלך הקורס ייסקרו שיטות לעיבוד מקבילי (Map Reduce),  יכולת איחסון ועיבוד מבוזרות ומקביליות (Hadoop, DFS), הרחבות המאפשרות גישה נוחה לנתוני עתק (Pig, Hive etc.). כמו כן ייבחנו טכנולוגיות חדשניות של מסדי נתונים (NoSQL, In-Memory Databases) המותאמים לסביבה המתאפיינת בכמות ומגוון סוגי נתונים  (structured/unstructured) ,תוך התמקדות בתכונותיהם המאפשרות התאמה לניתוח נתוני עתק.

 
1221-7023  ניסויים עסקיים דיגיטליים מקוונים
 Digital Business Experiments 

​קורס בלימודי ההקבץ: ניהול נתוני עתק ובינה עסקים. Big Data-

דרישות קדם: מבוא לאנליטיקה עסקית,  סטטיסטיקה לניהול בציון 78 (תלמידי החוגים: מדעי המחשב סטטיסטיקה, מדעים להיטק - פטורים מדרישה זו). נא לעיין גם בתכנית הלימודים.

​תיאור הקורס

בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה מקוונת - אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ומכשירים חכמים. כלים מקוונים אלו מאפשרים איסוף נתונים שוטף על כלל הפעילויות, משלב איסוף המידע של הצרכן או החברה, דרך שלבי קביעת ההעדפות ועד לשלב קבלת ההחלטה. השימוש הנרחב בטכנולוגיה זו מאפשר ביצוע ניסויים דיגיטליים מקוונים ברמת הפרט, (micro-level) באופן שוטף ובהיקף נרחב על אלפי צרכנים. ניסויים אלו מהווים אחד מהכלים החשובים ביותר להבנת הסיבות לפעילות צרכנים ולקביעת אסטרטגיה עסקית אפקטיבית. עם זאת, מורכבות הניסויים מציבה אתגרים בתכנונם ובניתוחם ואף מעלה שאלות אתיות בנוגע לגבולות וכללי השימוש בניסויים. קורס זה מתמקד בהבנת היישומים העסקיים של ניסויים דיגיטליים רחבי היקף. בקורס נעמוד על סוגי הניסויים השונים והשימושים השונים של כל סוג: נלמד היבטי תכנון ועיצוב של ניסויים דיגיטליים תוך דגש על הבנת הקשר סיבתי וההבדל מקורלציה; נדון בשיטות לניתוח והערכת תוצאות הניסויים; נסקור כלים לביצוע ניסויים מקוונים ונתכנן ניסויים מקוונים באחד מכלים אלו. בנוסף, נדון בשאלות האתיות העולות משימוש בניסויים אלו ובטכניקות ונורמות הנדרשות להגדרת תחום מתפתח זה.

 
1221-7024  כריית מידע עסקי
 Data Mining 

קורס בלימודי ההקבץ:  ניהול נתוני עתק ובינה עסקים. Big Data-

דרישות קדם:
טיפול יישומי בנתונים
מבוא לאנליטיקה עסקית

​תלמיד שחוג לימודיו השני הוא סטטיסטיקה יהיה מנוע מללמוד את הקורס "כריית מידע עסקי" בחוג לניהול, אם למד את הקורס "מבוא ללמידה סטטיסטית" במסגרת בחוג לסטטיסטיקה-פירוט בהרחבה בתכנית הלימודים.

דרישת קדם:  מבוא לאנליטיקה עסקית, טיפול יישומי בנתונים (תלמידי מדעי המחשב פטורים מדרישה זו)

תיאור הקורס

הקורס יתמקד בהצגת פתרונות כריית מידע לבעיות מבוססות נתונים בתחום העסקי. הפתרונות מתבססים על יישום תאוריות וכלים מתחום ה Data Science  וכריית המידע .(Data Mining)" הקורס מאפשר התנסות מעשית בשימוש בכלי כריית מידע וקבלת בסיס מעשי ותיאורטי בתחום. הקורס הינו קורס מתקדם המיועד להרחיב את הידע בכלי כריית מידע לסטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לאנליטיקה עסקית. בהרצאות הקורס יוצגו בעיות נבחרות וילמדו שיטות ואלגוריתמים של כריית מידע בדגש על Supervised Learning  ו- Predictive Modeling". הלימוד בקורס מורכב מהרצאות בכיתה, מעבודות תלמידי הקורס, וע"י לימוד ותרגול עצמי (קריאת מאמרים ותרגול שימוש בתוכנת כריית מידע - R) כמו כן, יכלול הקורס פרוייקט מסכם בו יישמו התלמידים את הנלמד בקורס באמצעות תוכנת כריית מידע. 

 
1221-7025  סמינר- אנליטיקה עסקית
 Business in Analytics Seminar 

סמינר ייחודי במסגרת לימודי ההקבץ ניהול נתוני עתק Big Data

דרישת קדם:  שיטות מחקר אמפירי , ניסויים דיגיטליים ומקוונים,  כריית מידע עסקי (תלמיד סטטיסטיקה מנוע מללמוד קורס זה אם למד בחוג לסטטיסטיקה את הקורס "מבוא ללמידה סטטיסטית")

 תיאור הקורס

בעידן הדיגיטלי, תהליכים עסקיים, תהליכים צרכניים ותהליכים חברתיים מבוצעים בהיקף נרחב בסביבה דיגיטלית. למרות עושר הנתונים הנאספים, היכולת למנף ניתוח מתקדם של נתונים אלו לא מנוצלת באופן מיטבי על ידי חברות לקבלת החלטות ולהשגת תרומה עסקית משמעותית. מטרת הקורס היא למידה והתנסות עם פרויקטים עתירי נתונים והבנת הכלים והטכנולוגיות להתמודדות עם השאלות העסקיות והאתגרים בעידן הדיגיטלי.

הקורס עוסק בפתרונות עסקיים מבוססי נתונים ומתמקד בשיטות Data Mining וניסויים דיגיטליים.

במהלך הקורס נסקור בעיות עסקיות מתחומים שונים ונדון בשימושים של Data analytics לתמיכה בהחלטות הניהולית. בתחומים אלו. במהלך הקורס הסטודנטים יכתבו עבודה סמינריוניות הכוללת מחקר שימושי (applied research) או אקדמי הבוחן בעיות עסקיות ומציע להן פתרונות מתחום כריית המידע או הניסויים.

 
1221-7031  חדשנות שווקית בפיתוח מוצרים ומסרים
 Marketing Innovation in New Product Development and Communication 

קורס בלימודי ההקבץ: ניהול חדשנות בשווק.
חל שינוי בהיקף השעות החל מתשע"ט. תלמיד שהצטרף ללימודי ההקבץ בשנה"ל  תשע"ח וטרם סיים חובותיו בהקבץ, יעיין בהערה בתכנית הלימודים.


דרישות קדם: יסודות השווק  בציון 78.

ארגונים ניצבים כיום בשוק תחרותי יותר המחייב אותם להתחדש וליזום; על מנת להציב בפני לקוחותיהם שירותים ההולמים טוב יותר את צורכיהם ואת דרישותיהם, ולתקשר להם מסרים באופן אטרקטיבי. יתרה מכך, היכולת לחשיבה חדשנית היא מפתח לקידום אישי של הפרט במרחבים שונים, ובראשם המקצועי.

בהתאם לכך, בקורס זה נדון במקורות האפשריים לחדשנות, תוך התמקדות בתפיסה האבולוציונית של שוק המוצרים. כמו כן, נכיר טכניקות מרכזיות לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים בארגונים, וכן טכניקות להעברת מסרים יצירתיים. הטכניקות מבוססות על "חשיבה המצאתית שיטתית" (Systematic Inventive Thinking) המוכרת בשדה הפרקטי-עסקי.

הקורס יתמקד בהקניית כלי השיטה על מרחב יישומיה, תרגול כיתתי ודוגמאות מהשטח, ויתנהל במתכונת משולבת של הרצאה אקדמית ושל התנסות סדנאית. הפעילות המשולבת תתבצע באופן דינמי ותכלול התנסויות ותרגילי חשיבה, לצד התייחסות ספציפית לאפשרויות היישום והשימוש בכלי החשיבה בתחומי ידע שונים. 

 
1221-7032  העברת מסרים שווקיים בעידן הדיגיטאלי
  

קורס בלימודי ההקבץ: ניהול חדשנות בשווק
חל שינוי בהיקף השעות, החל מתשע"ט, תלמיד שהצטרף ללימודי ההקבץ בשנה"ל  תשע"ח וטרם סיים חובותיו בהקבץ, יעיין בהערה בתכנית הלימודים.

 

דרישות קדם:
יסודות השווק  בציון 78.

תאור הקורס:

כל חברה חייבת לשווק את עצמה, באמצעות העברת מידע על החברה, השירותים והמוצרים שהיא מספקת בערוצי מידע שונים, זה מכונה – תקשורת שיווקית. במסגרת התקשורת השיווקית חברות מחליטות: איזה מסר הן רוצות להעביר, לאיזה קהל, מתי ובאיזה ערוץ. לכאורה נשמע פשוט וקל, אבל אם לוקחים בחשבון שצרכן פוטנציאלי נחשף בממוצע לבין 300 ל- 700 פרסומות כל יום, ההחלטות שנוגעות לתקשורת שיווקית הופכות להיות מהותיות ו...לא פשוטות בכלל. כיצד מושכים את תשומת הלב של קהל היעד תוך כדי התמודדות עם מהלכים דומים של המתחרים? כיצד מוודעים שקהל היעד הבין את המסר המרכזי והשתכנע? וחשוב לא פחות כיצד מבטיחים שהמסר יחקק בזכרון הצרכן ויניע לפעולה ברגע הנכון? כיצד המסר יוביל את הצרכן לרכוש מוצר או להמליץ עליו ברשתות החברתיות? בכל הנושאים הללו יעסוק הקורס, תוך דיון בתיאוריות ומודלים קלאסיים של תקשורת שיווקית אל מול מורכבות השוק הדינאמי בעולם של רשתות חברתיות וצרכנות דיגיטאלית.

 
1221-7033  סמינר- יישומים של תהליכי קבלת החלטות בקרב צרכנים
  

 סמינר בלימודי ההקבץ: ניהול חדשנות בשווק

דרישות קדם: שיטות מחקר אמפירי, יסודות השווק  בציון 78.

תלמיד המצטרף ללימודי ההקבץ בסמסטר ב', יורשה ללמוד את הסמינר המוצע רק אם הוא תלמיד שנה ג' בחוג. תלמיד שנה ב' יהיה חייב להגיש בקשה מיוחדת לראש החוג גם אם הוא עונה על הדרישות המוקדמות לסמינר.

תאור הקורס:

הקורס יתמקד ביסודות הפסיכולוגיים הרלוונטיים להתנהגות צרכנים תוך מתן דגש לשיפוט והטיות בתהליך קבלת ההחלטות. במהלך הקורס הסטודנטים יעבדו בזוגות על פיתוח, הרצה, ניתוח וכתיבת עבודת מחקר מקורית בתחום התוכן של תהליכים פסיכולוגיים של צרכנים. במפגשים הראשונים נלמד להכיר את התחום תוך התמקדות בהשפעה של רגשות, דוגמת חרטה, על קבלת החלטות, ובלמידת העקרונות הכלליים של הקונספט "כלכלה התנהגותית".

מספר נקודות ציון:

המפגשים הראשונים יאפשרו להציג את הנושאים השונים, ולכם להעלות רעיונות מחקר ראשוניים.
הנוכחות המלאה במפגשים אלה ובכל המפגשים הכיתתיים מחייבת וחיונית. (במקרה הצורך יתווספו מפגשים קבוצתיים נוספים).

 
1221-7040  מבוא ליזמות
 Introduction to Entrepreneurship 

קורס בלימודי ההקבץ:  ניהול יזמות וחדשנות

דרישת קדם: עמידה בתנאי הקבלה להקבץ

תאור הקורס:

קורס יסוד להכרת המרכיבים היסודיים בעולם היזמות על היבטיו השונים, ובכלל זה עסקים חדשים, יזמות פנים ארגונית, סטארטאפים, יזמות חברתית והמחקר בתחום. בין הנושאים שידונו בקורס: התהליך היזמי והקמת עסקים, התכנית  עסקית – מטרות ומבנה, יזמות ומקורות המימון, רשתות חברתיות ויזמות. יזמות פנים ארגונית – יתרונותיה ומגבלותיה, מהם מאפייני סביבה המטפחת יזמות וכיצד ניתן לבנות סביבה כזו. ידונו גם מאפיינים פסיכולוגיים של יזמים, יזמות בקרב מיעוטים ומהגרים, קשרי גומלין בין יזמות וממשלה ועוד. נדון בסוגיות של העברה טכנולוגית הקשורות ביזמות במגזרי ההי-טק. ננתח קווי דמיון ושוני בין יזמות עסקית ליזמות חברתית שבהקמת ארגונים שפועלים ללא מטרות רווח. במהלך הקורס נתחקה אחר הסברים שונים להבדלים בשיעורי יזמות, לסוגי יזמות ולגורמים להצלחות ולכישלונות יזמיים.
 

 
1221-7041  חדשנות וחשיבה עיצובית
 Design thinking & Innovation 

 קורס בלימודי ההקבץ: ניהול יזמות וחדשנות

דרישת קדם: עמידה בתנאי הקבלה להקבץ

דרישה במקביל: מבוא ליזמות

הקורס מלמד כיצד לפתח פתרונות לאתגרים בעזרת תהליך design thinking. התהליך פותח במכון האסו פלטנר לעיצוב באוניברסיטת סטנפורד (ה d.school) וכן בחברת הייעוץ לחדשנות המובילה IDEO. תהליך design thinking בשימוש ברחבי העולם במאות חברות, סטארט אפים, אינקובטורים ומוסדות אקדמיים ומשמש בהצלחה מרובה למגוון מטרות; מפיתוח מוצרים ושירותים פורצי דרך, גיבוש אסטרטגיות ארגוניות ועד לפתרון בעיות חברתיות. התהליך מורכב ממספר מתודולוגיות הכוללות מחקר איכותני, פיתוח רעיוני בצוותים ודיגום. במהלך הקורס הסטודנטים ייתנסו בשילובם בפועל לצד הבנתם באופן עיוני.

 
1221-7042  יזמות הלכה ומעשה בסקטורי המפתח
 Entrepreneurship Essentials 

 קורס בלימודי ההקבץ: ניהול יזמות וחדשנות
דרישת קדם:
עמידה בתנאי הקבלה להקבץ, מבוא ליזמות

תאור הקורס:

קורס מתקדם להבנת יישום תהליכים יזמיים בסקטורים השונים. הקורס יתמקד בהבנת ישום העקרונות ומושגי היסוד ביזמות וביזמות פנים-ארגונית, בסקטורי מפתח כגון ביוטק, פינטק, Internet of Things ועוד. הקורס ישלב בין היבטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים, והתייחסות לדוגמאות של יזמות מהמציאות הישראלית והגלובלית בדגש על ההבדלים בין הסקטורים השונים.

בין הנושאים שידונו בקורס: מגמות עדכניות בטכנולוגיות ובשווקים והשפעה שלהם על עולם היזמות, ניצול הזדמנויות על ידי מיזמים חדשים בסקטורים השונים והתנהלות של תאגידים אל מול מיזמים באקוסיסטם.

המפגשים בקורס יישלבו בין הרצאות, ומפגשים עם אורחים מהתעשייה: יזמים, משקיעים ומומחי תוכן.

 
1221-7043  סמינר - נושאים נבחרים ביזמות
 Seminar- Selected Topics in Entrepreneurship 

סמינר ייחודי בלימודי ההקבץ: ניהול יזמות וחדשנות
הקורס ניתן באנגלית.

 דרישת קדם: עמידה בתנאי הקבלה להקבץ, שיטות מחקר אמפירי.


 The seminar seeks to expose participants to theoretical and empirical perspectives on entrepreneurship research. It aims at describing the boundaries of entrepreneurship as a field of study and research. We will focus on foundational issues in current entrepreneurship research and attempt to critically examine the range of methodologies that researchers have used to approach critical questions. Participants will familiarize themselves with dominant perspectives on entrepreneurship, as well as with issues of modeling and researching entrepreneurial concepts and phenomena. As you work in teams on your research project, we will seek to identify promising research areas and examine the process of crafting research papers.

The seminar consists of class as well as group meetings. During the first three sessions of the seminar, we will hold class meetings to discuss general approaches to entrepreneurship research. We will build on required readings (i.e., required reading list specified in this syllabus), which provide the theoretical and conceptual basis for the class session. For each required reading, you may be asked to present your insights to the class. Then, we will revert to instructor-group meetings during which participants will discuss their ideas and progress.on their research project

 
1221-7044  כלים חיוניים ליזמיים
 Entrepreneurship Essentials 

קורס בלימודי ההקבץ: ניהול יזמות וחדשנות
דרישת קדם: דרישות הקבלה להקבץ 
דרישה במקביל: מבוא ליזמות

הקורס יקנה ידע ותרגול בכלים מעשיים המשמשים יזמים בתהליכי איפיון והקמת מיזמים למשתתפים חסרי ניסיון יזמי קודם. הלמידה והתרגול יתייחסו לדוגמאות של יזמות מהמציאות הישראלית והגלובלית. בין הנושאים שידונו בקורס: מודלים עסקיים, תיכנון ויישום ספיראלי, כלים לבחירת והצמחת צוות, עקרונות אסטרטגיה למיזמים חדשים, התכנית  עסקית – מטרות ומבנה וניתוח, יזמות ומקורות המימון, הערכת שווי למיזמים חדשים השיעורים משלבים הרצאות, דיונים, ניתוחי אירוע, ומצגות המיועדים להעניק את התשתית היישומית ולהמחיש את האופן שבו באים לידי ביטוי השיטות והכלים המשמשים להובלת צוותים יזמיים.

 

השתתפות בקורס דורשת שימוש במחשב נייד ו/או טאבלט ו/או סמארטפון  המאפשר גלישה במהלך המפגשים